Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy

  Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

 • Zmiana stawek wynagrodzeń dla pracowników młodocianych od 1 września 2021 r.

  Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy.
  Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie.

 • Czas pracy i odpoczynki w różnych systemach czasu pracy.

  Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka systemów czy organizacji czasu pracy, które mogą stosować pracodawcy w procesie pracy. Każdy z nich cechuje się pewnymi odrębnościami, jeżeli chodzi o czas pracy, długość odpoczynków i zasady ich udzielania. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a także niezapewnienie pracownikom odpoczynków stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

 • Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników.

  Po prawie dwóch latach starań Rzecznika MŚP o ustalenie uprawnień pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika, projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 • Niewykorzystany urlop z 2020 r. w pandemii Covid-19.

  W czasie trwającej od ponad roku epidemii koronawirusa wielu pracownikom skumulowały się dni urlopu, które zaczynają być problemem dla wielu pracodawców. Czy pracodawca w dobie koronawirusa ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop? Czy pracownik może odmówić urlopu, kiedy pracuje zdalnie?

 • Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków.

  Projekt z 22 stycznia 2021 r. zakłada utożsamienie wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy. Wypadki zrównane to wypadki, które miały miejsce poza zakładem pracy, np. delegacja, spotkanie z klientem, wyjazd integracyjny.

 • Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?

  Inspekcja pracy zamierza przeprowadzić w 2020 roku 72 tys. kontroli. Zaplanowane działania przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji, kampanii kontroli i wzmożonego nadzoru. Inspektorzy pracy prowadzić będą kontrole i działania nadzorcze ukierunkowane na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy.

 • Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

  Raz zdobyte wykształcenie nie zawsze wystarcza do sprawnego wywiązywania się z powierzanych w ramach różnych umów obowiązków czy też prowadzenia własnej firmy. Umiejętności trzeba stale uzupełniać i podnosić, a niekiedy całkowicie się przebranżawiać. Przedsiębiorcy, pracownicy, osoby realizujące umowy cywilnoprawne korzystają z różnych form edukacji zawodowej.

 • Co zmieni się w prawie pracy od 7 września 2019 roku?

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające nas w najbliższej przyszłości.

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
  Termin naboru wniosków: 27.08.2019 r. – 03.09.2019 r.