Kara finansowa za naruszenie porządku

Wysokość kary pieniężnej:

Wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń egzekwowanych.
Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia pracownika nie wymaga jego pisemnej zgody.

Obliczanie kary pieniężnej:

Podstawą do obliczenia pieniężnej są zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (art. 108 § 3 K.p.).

Trzeba ustalić miesięczne wynagrodzenie pracownika, uwzględniając poszczególne rodzaje składników w określony sposób. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nałożenia kary. Składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (tzw. zmienne miesięczne) wlicza się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc ukarania pracownika. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zastosowanie kary pieniężnej. Dzieląc uzyskane w podany sposób miesięczne wynagrodzenie przez współczynnik urlopowy otrzymujemy stawkę jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Potrącenie kary z wynagrodzenia

Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia pracownika odbywa się zgodnie z art. 87 K.p. Zatem z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniach składkowo-podatkowych, odlicza się (jako czwarte w kolejności potrąceń) kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p. Przy czym przy tego rodzaju potrąceniach obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej. W przypadku kary porządkowej wynosi ona 90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (oraz zdrowotne), a także zaliczki na podatek dochodowy (art. 871 § 1 pkt 3 K.p.). Ponadto obowiązuje też ograniczenie wynikające z art. 108 K.p., pozwalające potrącić kary pieniężne w łącznej wysokości nie wyższej niż 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń na mocy tytułów wykonawczych i zaliczek pieniężnych.

Opracowane na podstawie artykułu Ewy Madejek, zamieszczopnego w Gazecie Podatkowej nr 52 (884) z dnia 2012-06-28

28 czerwca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *