Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?

Rada Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Poinformował, że w przyszłym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. Zaplanowane działania przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji, kampanii kontroli i wzmożonego nadzoru. Inspektorzy pracy prowadzić będą kontrole i działania nadzorcze ukierunkowane na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy.

Plan zadań długofalowych na lata 2019-2021 zakłada objęcie szczególną formą nadzoru zakładów pracy, w których wystąpiły wypadki przy pracy. Celem kontroli i działań nadzorczych będzie ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przedmiotem długofalowych działań inspektorów będą także zakłady, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuować drugi etap kampanii prewencyjno-kontrolnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Przewiduje on kontrole u pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do standardów prawa i kontrole tych podmiotów, które nie przystąpiły do realizacji programu lub odstąpiły od jego realizacji.

Poza długofalowymi kampaniami w 2020 r. prowadzone będą działania kontrolne w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Taką branżą jest budownictwo. Przyjęty dotychczas zakres przedmiotowy kontroli zostanie poszerzony o ocenę przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Ponadto w 2020 r. przewidziane są kontrole w zakładach opieki zdrowotnej mające na celu ograniczenie wpływu zagrożeń związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem leków cytostatycznych. W programie uwzględniono również kontrole ukierunkowane na eliminowanie działań szkodliwych czynników biologicznych w gospodarce komunalnej oraz na ograniczenie zagrożeń w zakładach rolnych i leśnictwie.

W zakresie prawnej ochrony pracy sprawdzane będzie, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym. Z kolei działania kontrolne dotyczące wynagrodzeń obejmować będą także sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.

Jak przypomniał Główny Inspektor Pracy, w związku z uchwaleniem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w bieżącym roku PIP prowadziła pierwsze kontrole wynikające m.in. z realizacji obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK oraz obowiązku dokonywania wpłat do PPK. W przyszłym roku istotnie rozszerzony zostaje krąg podmiotów objętych PPK, w efekcie PIP planuje znacznie większą aktywność kontrolną w zakresie prawidłowości działań pracodawców związanych z realizacją ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

W programie pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok znalazły się też kompleksowe kontrole obejmujące pracodawców działających w branżach takich jak: opieka zdrowotna, górnictwo oraz handel. Kontrole podmiotów prowadzących działalność leczniczą obejmą placówki szpitalne i ambulatoryjne. W górnictwie – będą ukierunkowane na ujawnienie nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników kopalń oraz podmiotów świadczących usługi górnicze. Obowiązująca od 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni stopniowo ogranicza liczbę handlowych niedziel, dlatego również w przyszłym roku kontrole PIP obejmą realizację postanowień tej ustawy.

Przewiduje się kontynuowanie stałych zadań obejmujących kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP i z terytorium RP. Od 2020 r. inspektorzy PIP wezmą pod lupę agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE.

Program obejmuje również bogatą ofertę działań prewencyjnych i edukacyjnych PIP. Pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy, czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo.

W dyskusji członkowie ROP określili program PIP na 2020 r. jako ciekawy, bogaty, ambitny, bardzo dobrze przygotowany. Opinia Rady Ochrony Pracy na temat programu znajdzie się w stanowisku, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. prawno-organizacyjnych.

Ostatnim obradom Rady Ochrony Pracy X kadencji przewodniczył poseł Janusz Śniadek. Obok Głównego Inspektora Pracy wzięli w nich udział dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

Źródło: pip.gov.pl

21 stycznia 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *