Kursy języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich

Kurs języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich: 2 godziny zegarowe tygodniowo.
Proponujemy grupy, które docelowo przygotowywać będą się zarówno do matury podstawowej jak i rozszerzonej. Jest to bardzo intensywny kurs, w którym zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają w standardowej formule do rozpoczęcia pisemnych egzaminów maturalnych (dotyczy klas programowo najwyższych). Natomiast po pisemnym egzaminie z języka angielskiego zajęcia odbywają się już tylko w formie konwersacji i polegają na pracy z zestawami egzaminacyjnymi, tak aby jak najefektywniej przygotować się do matury ustnej.

Maturalny egzaminacyjny kurs języka angielskiego rozwija wszystkie umiejętności językowe na danym poziomie oraz pozwala na dokładne poznanie i przećwiczenie wszystkich części i technik egzaminacyjnych.

Dzięki dużej ilości testów słuchacz nabiera biegłości w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie. Celem nadrzędnym jest oczywiście nabycie takiej sprawności językowej, która umożliwi swobodne porozumiewanie się nie tylko w sytuacjach egzaminacyjnych, ale i codziennych.

Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (klasy I-VII szkoły podstawowej)

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

O szkole

Opłaty