Ważne zmiany w kodeksie pracy

W najbliższym czasie wchodzą w życie istotne zmiany regulowane przepisami kodeksu pracy. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

  • Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego mimo, że matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/w ubezpieczeniu chorobowym),
  • Wprowadzenie w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców,
  • Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
  • Wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
  • Wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza nowe rodzaje urlopów, z jakich będzie mógł skorzystać pracownik.

Tuż przed weekendem majowym wejdą w życie nowe urlopy. Już od 26 kwietnia pracownicy będą mogli skorzystać z dwóch nowych urlopów. Będzie to urlop opiekuńczy i urlop z powodu siły wyższej udzielany w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni.

Urlop opiekuńczy – 5 dni bezpłatnego wolnego na opiekę

Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Urlop z powodu siły wyższej

Dodatkowo w kodeksie pracy od 26 kwietnia będzie znajdował się urlop  z powodu działania siły wyższej  udzielany w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej.

Ułatwienia dla rodziców dzieci do lat 8

Dzięki nowelizacji pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy, za którą uważa się m.in. pracę zdalną czy pracę hybrydową lub obniżenie wymiaru czasu pracy.  

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrole pracowników zdalnych – wynika z nowelizacji Kodeksu pracy

Według ustawy pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Co ważne, taka kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem i w godzinach jego pracy. Nie będzie więc mogła odbyć się, jeśli nie wyrazi on na nią zgody.

Jeśli praca zdalna będzie określana od razu przy podpisywaniu umowy o pracę, szkolenie wstępne BHP osoby przyjmowanej na stanowisko administracyjno-biurowe będzie mogło zostać przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy regulują również, kiedy praca zdalna nie będzie mogła być wykonywana:

  • w warunkach szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
  • jeśli stosowane lub wydzielane są szkodliwe czynniki biologiczne, substancje radioaktywne oraz inne substancje lub mieszaniny wydzielające uciążliwe zapachy;
  • przy czynnikach powodujących intensywne brudzenie.
6 kwietnia 2023