Zmiana stawek wynagrodzeń dla pracowników młodocianych od 1 września 2021 r.

Od 1 września 2021 r. zmienią się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wyniosą?

Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,
w drugim roku nauki – 330,27 zł,
w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 220,18 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

1 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *