Zmiana stawki opłaty za sprawdzenie kwalifikacji przez jednostkę dozoru technicznego

UDT

Od 9 lutego 2022 r. wzrasta stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji przez jednostki dozoru technicznego, czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. od dnia dzisiejszego, tj. 9 lutego 2022 r. zmienia się stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 212,34 zł.

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie:
do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

10 lutego 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *