Egzamin praktyczny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych

Część pierwsza – polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym.

Zagadnienia do części pierwszej –  OTC:

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3. Ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej podestu oraz kompletności wyposażenia platformy roboczej.
 4. Ocena stanu technicznego układu jezdnego.
 5. Sprawdzenie prawidłowości działania dolnego pulpitu sterowniczego.
 6. Sprawdzenie prawidłowości działania układu awaryjnego opuszczania platformy roboczej.
 7. Ocena stanu baterii trakcyjnych.
 8. Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych silnika spalinowego.
 9. Sprawdzenie poprawności działania górnego pulpitu sterowniczego.
 10. Przeprowadzenie kontroli układu hydraulicznego.
 11. Sprawdzenie prawidłowości działania łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia.
 12. Sprawdzenie prawidłowości działania układu ograniczającego prędkość jazdy podestu.
 13. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia przed wywróceniem podestu na nierównościach podłoża lub na wypadek uszkodzenia koła.
 14. Sprawdzenie poprawności działania układu kontroli przechyłu podestu.
 15. Sprawdzenie poprawności działania układu uniemożliwiającego sterowanie podporami w przypadku, gdy wysięgnik nie znajduje się w pozycji transportowej.
 16. Sprawdzenie poprawności działania układu uniemożliwiającego/ograniczającego podniesienie
  platformy roboczej w przypadku niewłaściwego podparcia podestu.
 17. Sprawdzenie poprawności działania układu poziomowania platformy roboczej.
 18. Sprawdzenie poprawności działania układu minimalizującego ryzyko gilotynowego działania mechanizmu nożycowego.
 19. Sprawdzenie poprawności działania układu blokady osi wahliwej.
 20. Sprawdzenie innych elementów bezpieczeństwa dostępnych na urządzeniu.
 21. Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem podestu do „transportu”.
 22. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.

Część pierwszą uznaje się za zakończoną negatywnie gdy czynność określona przez komisję nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niepoprawnie.

Część druga – obejmuje wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Zadanie polega na wykonaniu cyklu pracy urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi podestu udostępnionego do egzaminu praktycznego z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów i zmiennych prędkości urządzenia i powinno obejmować:

 1. Zajęcie miejsca na platformie roboczej
 2. Tylko dla podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych – wykonać przejazd urządzeniem z Pola start po wyznaczonej trasie do Pola „0” z naprzemiennym omijaniem, co najmniej dwóch przeszkód (np. pachołków).
 3. Wykonanie przejazdu (platformą roboczą) do miejsca wykonania pracy z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów urządzenia.
 4. Symulacja wykonywanych prac.
 5. Powrót do pozycji złożonej urządzenia.
 6. Tylko dla podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych – wykonać urządzeniem przejazd tyłem z Pola „0” po wyznaczonej trasie do Pola start z naprzemiennym omijaniem, co najmniej dwóch przeszkód (np. pachołków).
 7. Opuszczenie podstawy ładunkowej przez egzaminowanego.

Sposób przygotowania miejsca części praktycznej egzaminu przy wykorzystaniu podestu ruchomego przejezdnego

Miejsce egzaminu powinno umożliwić uzyskanie maksymalnych parametrów roboczych podestu. Podłoże musi spełniać wymagania producenta podestu co do nośności, ukształtowania i nachylenia.
Dla podestów wolnobieżnych do egzaminu należy dodatkowo przygotować Pole start, pole „0” minimum 2 przeszkody (np. pachołki), rozstawione wg poniższego schematu.

– Pole „0” (0) – powierzchnia o szerokości równej 150% szerokości urządzenia;
– Pole start (1) – powierzchnia o szerokości równej 150% szerokości urządzenia;
– Odległość między przeszkodami (2) stanowi 2 x długość geometryczną (4) urządzenia (z wyłączeniem elementów wysięgnika);
– Szerokość trasy manewrowej (3) stanowi 2 x długość geometryczną urządzenia

Lista nieprawidłowości/uchybień:

 1. Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
 2. Niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.
 3. Niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego.
 4. Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia (ładunku, urządzenia, elementów otoczenia), wypadku.
 5. Uderzenie ładunkiem/urządzeniem o przeszkodę.
 6. Stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych.
 7. Wykonanie czynności niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi lub przepisami bhp.
 8. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 9. Nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w sposób niekontrolowany, błędny).
 10. Brak płynności wykonywanych ruchów.
 11. Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu.
 12. Narzędzia nie zostaną w sposób właściwy umieszczone oraz zabezpieczone w obrębie podstawy ładunkowej podestu.
 13. Niezasadne używanie lub nieużywanie sygnałów (świetlnych, dźwiękowych), w jakie wyposażone zostało urządzenie.
 14. Najechanie, przejechanie, przesunięcie lub przewrócenie elementu stanowiącego granicę powierzchni, przeszkodę na wyznaczonym torze zadań i/lub wyjazd poza wyznaczoną powierzchnię placu manewrowego lub wyznaczonego toru.
 15. Podest zostanie rozstawiony i wypoziomowany niezgodnie z instrukcją obsługi.
 16. Egzaminowany w sposób niewłaściwy dokona wejścia na platformę roboczą lub zejścia z niej.
 17. Niewłaściwa kolejność wykonywanych ruchów.
 18. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 19. Przygotowanie podestu do pozycji transportowej zostanie wykonane niezgodnie z instrukcją obsługi.