Operator podestów ruchomych przejezdnych

Prowadzimy kursy w zakresie obsługi wszystkich typów podestów ruchomych przejezdnych podlegających pod dozór techniczny, w tym podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, podestów ruchomych samojezdnych i podestów ruchomych przewoźnych.

Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu UDT, absolwent kursu otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne z 5-letnim terminem ważności.

 

Miejsca i terminy kursów, zgłoszenie

Świecie, nabór ciągły - dokonaj zgłoszenia firmowego lub indywidualnego

Cena szkolenia: od 400 zł za osobę

Czas trwania szkolenia: 4 dni

Miejsce szkolenia: CeDeKa, Świecie

Zgłoszenie firmoweOsoba indywidualna

  Dane zgłaszającego

  Dane firmy

  Dane do faktury - jeśli inne niż dane firmy

  Dane uczestnika 1

  Dane uczestnika 2

  Dane uczestnika 3

  Dane uczestnika 4

  Dane uczestnika 5

  • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

  • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

  * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

  • podanie danych jest dobrowolne;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

  • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   

   Dane uczestnika

   Data urodzenia

   Wysyłając formularz potwierdzasz:

   • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

   • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

   * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

   Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

   * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

   • podanie danych jest dobrowolne;

   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

   • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

   • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

   • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

    

   Koszt kursu i egzaminu

   Koszt kursu uzależniony jest od wielkości grupy szkoleniowej – od 400 zł za osobę.
   Koszt egzaminu UDT wynosi 193,78 zł za osobę – cena obowiązuje od 09.02.2021.

   Cel kursu

   Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych wszystkich typów do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego (dawna kategoria IP).

   W szczególności:

   • Zaznajomienie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podestów ruchomych i ich otoczenia.
   • Podanie technicznych wiadomości dotyczących podestów ruchomych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa.
   • Nabycie umiejętności przejeżdżania i sterowania podestem.

   Ramowy program kursu

   • Zasady eksploatacji podestów ruchomych,
   • Przepisy dozorowe,
   • Parametry techniczne podestów ruchomych przejezdnych,
   • Stateczność,
   • Urządzenia zabezpieczające,
   • Mechanizmy napędowe konstrukcji wsporczej platformy roboczej (wysięgnika),
   • Urządzenia sterownicze,
   • Oznakowanie podestów przejezdnych,
   • Obsługa podestów ruchomych,
   • Zagrożenia w obsłudze podestów.

   Forma zakończenia

   Egzamin wewnętrzny, egzamin przed komisją UDT lub TDT.

   Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CEDEKA (ważne bezterminowo).

   Po pomyślnie zdanym egzaminie przed komisją dozoru technicznego uczestnik kursu otrzymuje również zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.
   Zaświadczenia UDT lub TDT w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych (dawna kategoria IP) są ważne 5 lat od daty wydania.

   Przykładowe pytania egzaminacyjne

   1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
    a) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
    b) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
    c) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
    d) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

   2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
   a) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
   b) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
   c) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
   d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

   Wszystkie pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych