Egzamin praktyczny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Część pierwsza – polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym.

Zagadnienia do części pierwszej – OTC:

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3. Ocena stanu haka i zblocza hakowego.
 4. Ocena stanu cięgna nośnego.
 5. Ocena stanu chwytaka lub chwytnika.
 6. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku góra.
 7. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku dół.
 8. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu jazdy wciągnika/wciągarki.
 9. Sprawdzenie prawidłowości działania ograniczników ruchu mechanizmu jazdy suwnicy.
 10. Sprawdzenie prawidłowości działania kleszczy przeciwwiatrowych.
 11. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterujących oraz wyłącznika awaryjnego STOP.
 12. Sprawdzenie poprawności działania blokady zerowej.
 13. Przeprowadzenie próby innych elementów bezpieczeństwa dostępnych na urządzeniu.
 14. Przeprowadzenie próby hamulca mechanizmu podnoszenia z wykorzystaniem przygotowanego ładunku.
 15. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.

 

Część pierwszą uznaje się za zakończoną negatywnie gdy czynność określona przez komisję nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niepoprawnie.

Część druga – obejmuje wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Zadanie polega na przetransportowaniu ładunku pomiędzy Polami odkładczymi z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów urządzenia i zmiennych prędkości z zachowaniem bezpiecznych odległości od otoczenia i obejmuje:

 1. Podjęcie ładunku z pierwszego Pola odkładczego.
 2. Transport ładunku przez Bramkę na wysokości nieprzekraczającej wysokości bramki.
 3. Odłożenie ładunku na drugie Pole odkładcze. 

 

Sposób przygotowania miejsca części praktycznej egzaminu:

Do egzaminu należy przygotować dwa pola odkładcze wg rys. 1, bramkę wg rys. 2 znajdujące się w odległościach pokrywających się z polem pracy UTB wg rys. 3, oraz ładunek o masie nieprzekraczającej 50% udźwigu urządzenia.
Pole odkładcze – krawędzie naniesione na podłożu (kredą, farbą, sprayem, taśmą itp.) wokół ładunku w punktach odkładczych; wskazane krawędzie (kolor żółty na rysunkach) należy nanieść na podłożu przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego wg poniższych przykładów:

          Rys. 1. Przykłady pól odkładczych

Bramka – przestrzeń definiowana przez dwa elementy (np. pachołki, tyczki, palety) między którymi należy przenieść ładunek na wysokości nie wyższej niż wysokość elementów definiujących bramkę. Szerokość bramki nie powinna przekraczać wymiaru ładunku powiększonego o 0.5 m :

Rys. 2. Przykład bramki

                                                  Rys. 3. Przykład konfiguracji trasy transportowej

Lista nieprawidłowości/uchybień:

 1. Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
 2. Niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.
 3. Niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego.
 4. Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia (ładunku, urządzenia, elementów otoczenia), wypadku.
 5. Uderzenie ładunkiem o przeszkodę.
 6. Stworzenie, podczas transportu ładunku, bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych.
 7. Niewłaściwe odłożenie ładunku na polu odkładczym.
 8. Wykonanie czynności niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi i/lub przepisami bhp.
 9. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 10. Nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w sposób niekontrolowany, błędny).
 11. Brak płynności wykonywanych ruchów.
 12. Niezachowanie prawidłowej pozycji transportowej.
 13. Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu.
 14. Ukośne ustawienie cięgien nośnych przed podniesieniem ładunku.
 15. Przeciąganie ładunku podczas jego transportu.
 16. Nie wygaszenie wahania ładunku do stopnia umożliwiającego jego bezpieczny transport i/lub odłożenie.
 17. Niewłaściwe poruszanie się egzaminowanego względem transportowanego ładunku.
 18. Transport ładunku na wysokości przekraczającej wysokość zdefiniowaną przez wysokość bramki.