Egzamin praktyczny UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

Część pierwsza – polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Czynność ta nie może wykraczać poza zakres określony w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi. Nie dopuszcza się możliwości poprawy czynności z OTC. Niezaliczenie OTC kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym.

Zagadnienia do części pierwszej – OTC:

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenie, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3. Sprawdzenie systemu sygnalizacji/oświetlenia.
 4. Sprawdzenie poprawności działania hamulca zasadniczego.
 5. Sprawdzenie poprawności działania hamulca pomocniczego.
 6. Ocena stanu ogumienia i kół.
 7. Ocena stanu baterii trakcyjnej.
 8. Ocena stanu układu hydraulicznego.
 9. Ocena stanu kabiny.
 10. Ocena stanu platformy roboczej.
 11. Ocena stanu cięgien nośnych.
 12. Ocena instalacji zasilania silnika gazem (LPG).
 13. Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania.
 14. Sprawdzenie stanu wideł, elementów chwytających, osprzętu roboczego.
 15. Sprawdzenie działania układu awaryjnego opuszczania.
 16. Sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych.
 17. Sprawdzenie poprawności działania wskazanego elementu wyposażenia wózka.
 18. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.

 

Część pierwszą uznaje się za zakończoną negatywnie gdy czynność określona przez komisję nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niepoprawnie.

Część druga – obejmującej wykonanie zadania praktycznego, podczas którego komisja egzaminacyjna ocenia prawidłowość wykonywanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego kończy część praktyczną egzaminu wynikiem negatywnym. Zadanie polega na przetransportowaniu ładunku z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów urządzenia i zmiennych prędkości z zachowaniem bezpiecznych odległości od otoczenia i obejmuje:

 1. Przygotowanie do pracy (wózek jezdniowy znajduje się w wyznaczonym polu START)
 2. Podjęcie ładunku próbnego z Pola odkładczego.
 3. Transport ładunku próbnego odbywa się zgodnie z procedurą transportową przewidzianą przez wytwórcę wózka wg wymagań toru zgodnego z typem wózka.
 4. Odłożenie ładunku próbnego.
 5. Powrót bez ładunku oraz zaparkowanie wózka jezdniowego podnośnikowego w polu START.

 

Sposób przygotowania miejsca części praktycznej egzaminu na obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem.

Do egzaminu należy przygotować pole START, pole odkładcze (na wysokości min. 1m, prostopadle do kierunku jazdy wózka), minimum 2 przeszkody (np. pachołki), rozstawione wg schematu dla danej grupy wózków oraz ładunek próbny (np. stos kilku palet; zbiornik DPPL lub inny ładunek przygotowany przez wnioskodawcę);

 

– Pole START (1) – powierzchnia o szerokości równej 150% szerokości urządzenia;
– Odległość między przeszkodami (2) stanowi 2 x długość geometryczną urządzenia mierzoną do czoła wideł;
– Odległość pola odkładczego od pierwszej przeszkody (4) stanowi min 3 x długość geometryczną urządzenia mierzoną do czoła wideł;
– Szerokość trasy manewrowej (3) stanowi 2 x długość geometryczną urządzenia mierzoną do czoła wideł.
Uwaga: Dla wózków z wysięgnikiem odległość urządzenia do miejsca pobrania ładunku wyznaczamy, jako wielkość R:
R=(Rmax-Rmin)/2 gdzie:
Rmax – maksymalna długość wysięgu (urządzenia); Rmin – minimalna długość wysięgu (urządzenia). Ładunek jest pobierany na wysięgu R

Lista nieprawidłowości/uchybień:

 1. Brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
 2. Niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej.
 3. Niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego.
 4. Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia (ładunku, urządzenia, elementów otoczenia), wypadku.
 5. Uderzenie ładunkiem/urządzeniem o przeszkodę.
 6. Stworzenie, podczas transportu ładunku, bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych.
 7. Niewłaściwe odłożenie ładunku na polu odkładczym.
 8. Wykonanie czynności niezgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi i/lub przepisami bhp.
 9. Niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę.
 10. Nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w
  sposób niekontrolowany, błędny).
 11. Brak płynności wykonywanych ruchów.
 12. Niezachowanie prawidłowej pozycji transportowej.
 13. Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu.
 14. Niewłaściwe podjęcie transportowanego ładunku (pozycja masztu, wideł, wózka względem pobieranego ładunku).
 15. Nieprawidłowo zajęte/opuszczone miejsce operatora (np. chwytanie za kierownicę, nie spełnienie warunku trzech punktów podparcia).
 16. Niezasadne użycie lub nieużywanie sygnałów (świetlnych, dźwiękowych), w jakie wyposażone zostało urządzenie.
 17. Wychylanie się egzaminowanego poza obrys kabiny/stanowiska operatora.
 18. Niestosowanie hamulca pomocniczego zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
 19. Niestosowanie elementów bezpieczeństwa, w jakie wyposażone zostało urządzenie (np. nieustawienie lusterek, niezapięcie pasa bezpieczeństwa, nieopuszczenie barier przy opuszczonym podeście, niezamknięcie drzwi kabiny).
 20. Najechanie, przejechanie, przesunięcie lub przewrócenie elementu stanowiącego granicę powierzchni, przeszkodę na wyznaczonym torze zadań i/lub wyjazd poza wyznaczoną powierzchnię placu manewrowego lub wyznaczonego toru.
 21. Niewłaściwa kolejność wykonywanych ruchów.
 22. Przepychanie, przeciąganie lub upadek ładunku.