Test egzaminacyjny UDT dla operatorów żurawi stacjonarnych (pytania 1-50)

Pytania 51-100Pytania 101-150Pytania 151-200
Pytania 201-225Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

a. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c. oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
d. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

a. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

a. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. określa konserwator urządzenia
c. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Dozorem technicznym nazywamy?

a. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c. Urząd Dozoru Technicznego
d. UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

a. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako?

a. modernizacja urządzenia technicznego
b. naprawa urządzenia technicznego
c. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d. wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

a. naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d. w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

a. całkowita, częściowa, ograniczona
b. pełna, ograniczona, uproszczona
c. pełna, cykliczna, sporadyczna
d. UDT, WDT, TDT

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje?

a. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

a. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześni

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy?

a. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
b. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
d. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

a. otrzymuje pisemne upomnienie
b. otrzymuje zalecenia pokontrolne
c. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

a. wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
b. wystawia mandat karny
c. pisemnie poucza eksploatującego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

a. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

a. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b. eksploatującego urządzenie techniczne
c. inspektora bhp
d. Państwową Inspekcję Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

a. żurawie o udźwigu do 3,2 t
b. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d. zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

a. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c. wyciągi towarowe i wyciągi statków
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

a. każda usterka UTB
b. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
d. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to?

a. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga?

a. uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b. uzgodnienia z przełożonym
c. uzgodnienia ze służbą BHP
d. jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

a. eksploatujący urządzenie techniczne
b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c. Państwowa Inspekcja Pracy
d. inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

a. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c. zakładowe służby utrzymania ruchu
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

a. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b. uprawniony operator
c. wyznaczony pracownik eksploatującego
d. konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

a. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c. po naprawie urządzenia technicznego
d. po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

a. ograniczonym
b. pełnym
c. uproszczonym
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

a. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

a. mieć ukończone 18 lat
b. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace, gdy?

a. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b. stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c. urządzenie jest niesprawne
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. w ustawie o dozorze technicznym
c. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

a. w ustawie o dozorze technicznym
b. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d. w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

a. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c. wykonywanie napraw urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

a. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

a. instrukcje eksploatacji urządzenia
b. decyzje i protokół z wykonanych czynności
c. deklaracje zgodności CE
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje?

a. operator w ramach posiadanych umiejętności
b. konserwator
c. zakład uprawniony
d. eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest?

a. obsługujący urządzenie
b. producent urządzenia
c. zakładowy inspektor BHP
d. inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

a. instrukcji eksploatacji urządzenia
b. ustawie o dozorze technicznym
c. dzienniku konserwacji
d. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

a. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c. wykonuje próby ruchowe urządzenia
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

a. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

a. jest zabronione
b. jest dopuszczalne
c. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

a. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b. po wymianie cięgien nośnych
c. raz na rok
d. po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są?

a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. w dzienniku konserwacji
c. w ustawie o dozorze technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

a. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c. pracownika serwisu producenta
d. operatora

43. Jednostka dozoru technicznego jest?

a. Urząd Dozoru Technicznego
b. Wojskowy Dozór techniczny
c. Transportowy dozór Techniczny
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

a. Rzeczypospolitej Polskiej
b. Unii Europejskiej
c. nie mają określonego obszaru ważności
d. krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

a. instrukcji eksploatacji producenta
b. przepisów BHP
c. przepisów wewnątrzzakładowych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

a. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c. dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

a. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c. terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d. informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

a. zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
b. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c. treść aktualnych aktów prawnych
d. wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT?

a. nie podlega odwołaniu
b. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d. każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

a. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b. ukończyła 18 lat
c. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

a. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne?

a. są ważne bezterminowo
b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d. są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. podlega ukaraniu mandatem karnym
c. nie podlega karze
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację?

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c. podlega wyłącznie karze grzywny
d. podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to?

a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d. od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

a. ważne na terenie Unii Europejskiej
b. ważne z dowodem tożsamości
c. bezterminowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek?

a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c. powiadomić przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno?

a. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b. kontrolować stanu technicznego urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są?

a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c. UDT, TDT, WDT
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków?

a. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b. jest zabronione
c. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB?

a. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d. nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest?

a. zawsze niedozwolone
b. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
c. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest?

a. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
c. dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

a. właściciel urządzenia
b. UDT, TDT, WDT
c. PIP
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b. bezpośrednio po egzaminie
c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

a. tylko w formie papierowej
b. w formie elektronicznej lub papierowej
c. tylko w formie elektronicznej
d. przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa?

a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje?

a. na pisemny wniosek obsługującego
b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

a. maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
b. maksymalną objętością podnoszonego ładunku
c. maksymalna masa podnoszonego ładunku
d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok?

a. 800 kg
b. 900 kg
c. 1000 kg
d. 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi?

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi?

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie?

a. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c. dokumentacji przewozowej i magazynowej
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

a. w instrukcji eksploatacji
b. na tabliczce znamionowej
c. na urządzeniu technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

a. kg
b. Pa
c. mth
d. mm

80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są?

a. zblocze hakowe, cięgno nośne
b. wciągnik, wciągarka kaseta sterownicza (pilot)
c. słup, wysięgnik
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

81. Zderzaki to?

a. zabezpieczenia mechaniczne na końcu wysięgnika
b. zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie wciągnika lub wciągarki w odbój
c. zabezpieczenie mechaniczne na początku wysięgnika
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować?

a. na zbloczu hakowym
b. na obudowie wciągnika
c. na początku torowiska
d. na końcu torowiska

83. We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować?

a. na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym
b. tylko na zbloczu hakowym
c. tylko na końcu wysięgnika
d. tylko na obudowie wciągnika

84. Odboje to?

a. zabezpieczenia mechaniczne na początku i końcu wysięgnika zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego
b. zabezpieczenia mechaniczne na ramie nośnej lub konstrukcji wciągnika współpracujące ze zderzakami
c. elementy składowe systemu antykolizyjnego
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

85. Lina zbudowana jest z?

a. splotek
b. drutów
c. rdzenia
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

86. Rdzeń liny jest oznaczony numerem?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

87. Splotka liny jest oznaczona numerem?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

88. Linię sześciosplotkową przedstawia obraz?

a. A
b. B
c. C
d. D

89. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to?

a. 6
b. 7
c. 8
d. 9

90. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch?

a. płytkowy
b. rolkowy
c. ogniwowy
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

91. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą?

a. płytki przykręconej na trzonie
b. tulei rozprężnej
c. nakrętki koronkowej z zawleczka
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

92. Haki dzielimy na?

a. haki jednorożne i dwurożne
b. haki ogólnego przeznaczenia i haki specjalne rozwarte
c. haki obrabiane skrawaniem i kute
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

93. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

a. zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka
b. zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się haka z uchwytu
c. zabezpiecza mechaniczne przed obracaniem się zblocza wielokrążkowego
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

94. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest?

a. odbój
b. łącznik końcowy
c. zderzak
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

95. Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to?

a. bęben linowy
b. zwijak
c. napęd mechanizmu jazdy
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

96. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są?

a. zgarniacze szynowe
b. łapy oporowe
c. silniki elektryczne
d. łączniki krańcowe

97. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są?

a. zderzaki i odboje
b. rezystory rozruchowe
c. łącznik STOP
d. hamulce bezpieczeństwa

98. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

a. zgodnie z dokumentacja producenta
b. minimum 4
c. więcej niż 3
d. 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

99. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

a. z obciążeniem nominalnym
b. bez obciążenia
c. z obciążeniem 110%
d. z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu wciągnika

100. Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

a. zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
b. bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
c. w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

101. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

a. odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
b. ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
c. służy do ochrony wciągarki przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

102. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

a. blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
b. przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
c. blokada uniemożliwia sterowanie z dwóch miejsc jednocześnie
d. blokada krzyżowa w kasecie sterującej to inna nazwa blokady zerowej

103. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje?

a. wyłączenie wszystkich mechanizmów żurawia
b. wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
c. wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

104. Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone?

a. na konstrukcji urządzenia w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
b. w kabinie urządzenia
c. przed wejściem na hale, w której pracuje urządzenie
d. na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

105. Skrót GNP oznacza?

a. Graniczna Nominalna Prędkość
b. ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
c. Gniazdo Niskiego Prądu
d. Grupa Natężenia Pracy

106. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest?

a. przywiązywanie zawiesi do haka
b. zapadka zabezpieczająca
c. przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
d. zawiesie sztywne czyli trawersa

107. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

a. żółtym
b. dowolnym
c. czerwonym
d. czarno-żółtym

108. Haki żurawi stacjonarnych?

a. mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
b. powinny być wykonane jako kute lub płytowe
c. mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
d. powinny być stalowymi odlewami

109. W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

a. wciągnikach linowych
b. wciągnikach łańcuchowych, w których zastosowano sprzęgło cierne
c. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich wciągnikach
d. wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

110. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi?

a. 5 cm
b. 10 cm
c. 20 cm
d. 15 cm

111. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być?

a. ogranicznik udźwigu
b. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
c. sprzęgło cierne przeciążeniowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

112. Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy?

a. udźwig
b. wysokość podnoszenia
c. prędkość ruchów roboczych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

113. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony aby?

a. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 metra liny
b. na bębnie pozostało co najmniej 2,5 metra liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
c. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
d. na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

114. Kryteria zużycia haka to?

a. pękniecie
b. rozwarcie gardzieli haka
c. zmniejszenie przekroju w części chwytnej
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

115. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi?

a. 5%
b. 3%
c. 10%
d. 7%

116. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi?

a. 2%
b. 5%
c. 7%
d. 10%

117. Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że?

a. można pracować najdalej do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
b. można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
c. można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
d. należy natychmiast zakończyć prace

118. Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

a. wytarcie na skutek przewijania się liny przez koła linowe
b. wewnętrzną degradacje korozyjna
c. rozplecenie liny
d. przerwany rdzeń w linie

119. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności?

a. zabezpieczyć teren
b. powiadomić przełożonego
c. wyłączyć zasilanie urządzenia
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

120. Obsługującemu zabrania się?

a. wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy wciągnika lub wciągarki
b. przenoszenia ładunków nad ludźmi
c. pracy w trakcie opadów deszczu
d. kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

121. Sprawdzanie działania łączników krańcowych?

a. należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
b. należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
c. przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
d. należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

122. Próbę hamulca przeprowadza się?

a. przed rozpoczęciem pracy urządzeniem
b. tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
c. tylko po wymianie liny
d. tylko w obecności konserwatora

123. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta?

a. należy niezwłocznie wstrzymać prace wciągnika lub wciągarki
b. linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
c. można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
d. można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

124. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

a. z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
b. z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
c. bez ciężaru
d. z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

125. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe ?

a. pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
b. pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
c. możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
d. podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju wciągnika lub wciągarki

126. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?

a. tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
b. tak, na pisemne polecenie przełożonego
c. tak, ale sporadycznie
d. nie, jest to zabronione

127. Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?

a. do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
b. jest to niedopuszczalne
c. jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
d. w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

128. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?

a. na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
b. jest to niedopuszczalne
c. 200 cm
d. w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

129. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?

a. hakowy trzyma ładunek ręką
b. operator trzyma ładunek ręką
c. przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

130. Kiedy powinno stosować się trawersę?

a. jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
b. jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
c. jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

131. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest?

a. dozwolone, za zgoda kierownika zakładu
b. zabronione
c. dozwolone, po uzgodnieniu z hakowym
d. dozwolone, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

132. Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia?

a. jest dozwolone, bo ładunek nigdy nie spadnie
b. jest dozwolone, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
c. jest zabronione
d. jest dozwolone przy ładunkach nieprzekraczających 50% udźwigu

133. Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest?

a. zawsze zabronione
b. dozwolone, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
c. dozwolone po uzgodnieniu z operatorem drugiego żurawia
d. dozwolone ale wyłącznie z zastosowaniem wciągników specjalnego przeznaczenia

134. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem?

a. jest zabronione
b. jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
c. jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig urządzenia
d. jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a urządzenie posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

135. Sygnał :STOP :, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać?

a. wyłącznie hakowy
b. wyłącznie sygnalista
c. dowolna osoba
d. wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

136. Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest?

a. dozwolone, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
b. jest zabronione
c. jest dozwolone, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
d. jest dozwolone tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

137. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

a. sposób zawieszenia nie ma znaczenia
b. tak, aby jedna gardziel była obciążona
c. tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
d. tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

138. Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien?

a. podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
b. podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
c. ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
d. wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

139. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien?

a. zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
b. przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
c. kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
d. kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

140. Po zakończeniu pracy żurawiem należy?

a. opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
b. podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego „góra”
c. odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego „Góra”
d. podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

141. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji?

a. jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
b. jest absolutnie niedopuszczalne
c. jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do urządzeń o udźwigu poniżej 250 kg
d. nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

142. Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to?

a. próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
b. umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
c. podstawowy błąd początkujących operatorów żurawi
d. jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

143. W przypadku rozkołysania ładunku należy?

a. zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
b. za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
c. wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch
d. odłożyć go natychmiast na podłoże

144. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży?

a. 1000 kg
b. 4,5 – 5,0 t
c. 1,0 t
d. 7,5 – 7,9 t

145. Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

a. tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
b. nie
c. tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
d. w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

146. Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest?

a. dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
b. dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
c. dozwolona, operator używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
d. jest zabroniona

147. Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest?

a. dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
b. dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
c. dozwolone, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
d. jest zabronione

148. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi?

a. praca nie jest możliwa, bo nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
b. należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
c. należy wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
d. należy wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

149. Ładunki wolno składować?

a. w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
b. na drogach transportowych
c. tylko w miejscach do tego przeznaczonych
d. w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

150. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy?

a. odmówić wykonania pracy
b. skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty
c. najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
d. oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

151. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia?

a. tworzyw sztucznych
b. tafli szkła
c. blach aluminiowych o grubości powyżej 8 mm
d. blach ze stali ferromagnetycznej

152. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki?

a. nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
b. podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
c. strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
d. poduszce powietrznej wytworzonej na granicy styku powierzchni ładunku oraz powierzchni chwytnika

153. Żurawiem nie można podnosić ładunków?

a. przymarzniętych
b. przysypanych
c. przymocowanych
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

154. Żurawiem nie można podnosić ładunków?

a. bez fabrycznych zaczepów transportowych
b. o gabarytach większych od obrysu żurawia
c. o nieznanej masie
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

155. Żurawiem nie można podnosić?

a. ładunków o masie większej niż udźwig żurawia
b. osób
c. ładunków przyklejonych do podłoża
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

156. Ocena stanu techniczny haka?

a. jest zbędna ze względu na jego wytrzymałość
b. może być wykonywana tylko przez firmowy serwis
c. należy do obowiązków operatora
d. należy wyłącznie do obowiązków konserwatora

157. Obsługujący podejmując ładunek?

a. musi znać masę ładunku
b. nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy gdy ładunek będzie za ciężki
c. nie musi znać masy ładunku, bo masa ładunku nie ma wpływu na prace dźwignicy
d. nie musi znać masy ładunku, gdyż zajmuje się tym konserwator

158. Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest?

a. możliwe tylko przy napędzie linowym
b. możliwe tylko przy napędzie łańcuchowym
c. niemożliwe przez operatora, bo nie ma do tego uprawnień
d. możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym

159. Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej?

a. nie ma wpływu na prace
b. skutkuje wyłączeniem dźwignicy z eksploatacji
c. powinno być naprawione przez operatora
d. należy zgłosić niezwłocznie do UDT

160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do?

a. załączenia drugiego biegu
b. załączenia funkcji serwisowej
c. uruchomienia silnika mechanizmu jazdy i/lub podnoszenia
d. załączenia sterowania kasetą

161. W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch?

a. na biegu „wolno” w dół
b. przeciwny do ruchu rozbujanego ładunku
c. do góry
d. zgodny z kierunkiem ruchu rozbujanego ładunku

162. Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy?

a. tylko na biegu szybko
b. tylko na biegu wolno
c. przy obu prędkościach, pod warunkiem prawidłowego działania podczas próby na biegu wolno
d. prędkość jest dowolna, istotne by próbę przeprowadzić z ładunkiem nominalnym

163. Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej?

a. pękniecie jednej splotki
b. pękniecie jednego drucika
c. pękniecie rdzenia
d. zmniejszenie średnicy o wartość powyżej 10%

164. Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko?

a. w pozycji „0” (wyłączonej)
b. w pozycji „1” (załączonej)
c. w dowolnej pozycji
d. wyłącznie w pozycji pośredniej

165. W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy?

a. przycisnąć przycisk DÓŁ
b. przycisnąć łącznik STOP
c. przycisnąć przycisk GÓRA
d. natychmiast oddalić się ze strefy pracy urządzenia

166. Poniższy rysunek przedstawia cechę?

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

167. Poniższy rysunek przedstawia cechę?

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

168. Poniższy rysunek przedstawia cechę?

a. zawiesia łańcuchowego
b. zawiesia linowego
c. zawiesia pasowego
d. trawersy specjalistycznej

169. Trawersa służy do?

a. podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
b. podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
c. podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

170. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

a. 20,0 t
b. 25,2 t
c. 30,0 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

171. Skrót DOR oznacza?

a. dopuszczalne obciążenie robocze
b. dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
c. dozwolona obsługa ręczna
d. dokumentacja techniczno-ruchowa

172. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić?

a. tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
b. tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
c. wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
d. tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

173. Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa?

a. Ilość wykorzystanych cięgien
b. dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
c. kat rozwarcia cięgien
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

174. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

a. 6,0 t
b. 5,0 t
c. 7.0 t
d. 3,5 t

175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

a. 2,0 t
b. 5,0 t
c. 7,0 t
d. 10,0 t

176. Na rysunku pokazana jest?

a. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
b. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
c. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

177. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 100°
b. 90°
c. 70°
d. 50°

178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 120°
b. 90°
c. 70°
d. 50°

179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 70%
b. 90%
c. 110%
d. 50%

180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 70%
b. 90%
c. 110%
d. 50%

181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego?

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

182. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego?

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

183. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego?

a. 1
b. 1,4
c. 0,8
d. 2

184. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

a. Rys A
b. Rys B
c. Obydwa sposoby są poprawne
d. Obydwa sposoby są niepoprawne

185. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

a. Rys A
b. Rys B
c. Obydwa sposoby są poprawne
d. Obydwa sposoby są niepoprawne

186. Poniższy rysunek przedstawia?

a. osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
b. element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
c. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

187. Poniższy rysunek przedstawia?

a. zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
b. chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
c. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
d. element kleszczy szynowych

188. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

a. podnoszenia arkuszy blach stalowych
b. podnoszenia prętów stalowych
c. podnoszenia elementów betonowych
d. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

189. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

a. podnoszenia elementów betonowych
b. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
c. podnoszenia arkuszy blach stalowych
d. podnoszenia prętów stalowych

190. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

a. hakowy
b. obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
c. zakładowe służby BHP
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

191. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach?

a. co 30 dni
b. co 2 miesiące
c. nie podlegają przeglądom okresowym
d. zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

192. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od?

a. rodzaju przenoszonego materiału
b. dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
c. warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

193. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek?

a. w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
b. w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
c. dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

194. Zawiesie to?

a. element umożliwiający transportowanie ładunku
b. element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
c. element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

195. Zawiesia możemy podzielić?

a. ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
b. ze względu na ilość cięgien nośnych
c. ze względu na rodzaj cięgien
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

196. DOR zawiesia pasowego można określić?

a. testując wytrzymałość ciężarem próbnym
b. mierząc grubość pasa
c. sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

197. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

a. jest zabroniona
b. jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
c. jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
d. jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

198. Zawiesia łańcuchowe?

a. mogą być zakończone wyłącznie hakiem
b. mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
c. mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
d. nie wymagają konserwacji

199. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść?

a. 120°
b. 100°
c. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
d. 90° 

200. Maksymalny kąt ? w zawiesiu może wynieść?

a. 120°
b. 60°
c. uwzględnia się wyłącznie kąt alfa
d. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

201. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

a. Rys A
b. Rys B
c. Rys C
d. Rys D

202. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

a. Rys A
b. Rys B
c. Rys C
d. Rys D

203. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

a. Rys A, B, C
b. Rys A, B, D
c. Rys A, C, D
d. Rys A, B, C, D

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 120%
b. 90%
c. 70%
d. 10%

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

a. 120%
b. 90%
c. 70%
d. 50%

206. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to?

a. rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
b. rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
c. rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
d. wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

207. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

a. 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
b. 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
c. 10 % splotek
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

208. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

a. pękniecie splotki w linie
b. miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
c. deformacja w kształcie koszyka
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

209. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa?

a. dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
b. dopuszczalne obciążenie robocze maleje
c. dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
d. kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

210. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi?

a. są sobie zawsze równe
b. kąt a stanowi połowę kata þ
c. kąt þ stanowi połowę kata a
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

211. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy?

a. stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
b. nie wolno stosować zawiesi pasowych
c. należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
d. stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

212. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest?

a. wartością zależną od udźwigu dźwignicy
b. wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
c. zależną od masy transportowanego ładunku
d. wartością stałą

213. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest?

a. dopuszczalne ale w krótkim czasie
b. jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
c. zabronione
d. dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

214. Poniższy rysunek przedstawia?

a. cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
b. cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
c. cechę zawiesia specjalnego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

215. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi?

a. 8,4 t
b. 6,0 t
c. 10,0 t
d. 8,0 t

216. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi?

a. 10,0 t
b. 8,4 t
c. 6,0 t
d. 4,0 t

217. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi?

a. 8,4 t
b. 8,0 t
c. 6,0 t
d. 4,0 t

218. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

a. A
b. B
c. C
d. D

219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać?

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać?

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

221. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać?

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

222. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać?

a. 12000 kg
b. 9000 kg
c. 6000 kg
d. nie wolno podnosić

223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

a. 6 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

224. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

a. 6 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

225. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

a. 7 t
b. 8,4 t
c. 12 t
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

226. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych?

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

230. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

a. RYS. 1
b. RYS. 2
c. RYS. 3
d. RYS. 4

231. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej?

a. RYS. 1 i RYS. 2
b. RYS. 2 i RYS. 3
c. RYS. 3 i RYS. 4
d. RYS. 4 i RYS. 1

232. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza?

a. kąt rozwarcia cięgien zawiesia
b. maksymalny kat wierzchołkowy
c. wartość określająca udźwig zawiesia
d. DOR zawiesia

233. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza?

a. długość zawiesia
b. kąt odchylenia cięgien od pionu
c. zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

234. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

a. udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
b. długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
c. zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe