Przedsiębiorcy będą deklarować do ZUS więcej wypadków.

Projekt z 22 stycznia 2021 r. (numer z wykazu Rządowego Procesu Legislacyjnego 175 oraz UD 175) zakłada utożsamienie wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy. Wypadki zrównane to wypadki, które miały miejsce poza zakładem pracy, np. delegacja, spotkanie z klientem, wyjazd integracyjny. Po zmianach mają one zostać uwzględniane w przekazywanej informacji ZUS IWA, co może przełożyć się na zwiększenie wysokości składki wypadkowej, a tym samym wzrost kosztów pracy.

W ramach nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1205 ze zm.) planowane są zmiany dotyczące tzw. wypadków zrównanych.

W konsekwencji pracodawca będzie miał obowiązek zgłaszać ich liczbę w informacji ZUS IWA. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, „wypadkiem na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, jest wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe”.

Planowane zmiany zakładają usunięcie z definicji wypadków zrównanych zapisu „w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie”, co rozwiąże liczne wątpliwości interpretacyjne. W odniesieniu do danych zgłaszanych przez płatników w informacji ZUS IWA oznacza to postawienie znaku równości pomiędzy wypadkiem przy pracy a wypadkiem zrównanym.

Więcej wypadków, wyższa składka wypadkowa

Dotychczas wypadek, któremu pracownik uległ podczas wyjazdu integracyjnego (np. zwichnął nogę) lub w podróży służbowej (np. złamał rękę w hotelu) traktowano na równi z wypadkiem przy pracy jedynie dla potrzeb uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Po wprowadzeniu planowanych zmian dla pracowników nic w tej kwestii się nie zmieni, natomiast mogą wzrosnąć koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy. W praktyce będzie on teraz odpowiadał za skutki wypadków, na które sam nie miał wpływu.

– Większa liczba wypadków przy pracy zadeklarowana w informacji ZUS IWA wpłynie na ponoszony przez pracodawcę koszt składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wypadkowość stanowi jeden z głównych czynników determinujących wysokość zobowiązań z tego tytułu. Konstrukcja algorytmu do obliczania składki wypadkowej powoduje, że dane zadeklarowane w informacji ZUS IWA za jeden rok kalendarzowy wpływają na wysokość zobowiązań przez kolejne trzy lata składkowe. Obowiązek zgłaszania wypadków zrównanych przełoży się zatem na wzrost kosztów pracy ponoszonych w długiej perspektywie czasowej – komentuje Michał Wawrzynowski, ekspert ds. BHP w Obszarze kosztów pracy w Ayming Polska.

Źródło: informacja prasowa

4 marca 2021