Test egzaminacyjny UDT dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (pytania 101-123)

Pytania 1-50Pytania 51-100

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

101. Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest

a. obsługujący
b. konserwator urządzenia posiadający wymagane prawem zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
c. osoba wyznaczona przez właściciela urządzenia, przeszkolona zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe

102. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania

a. przycisków stop i zamków bezpieczeństwa
b. przycisków stop i ogranicznika prędkości
c. wyłączników krańcowych i zderzaków
d. przycisków stop i chwytaczy

103. Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada

a. obsługujący posiadający stosowne uprawnienia
b. pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu
c. producent dźwigu
d. konserwator dźwigu

104. Które z wymienionych czynności są zabronione

a. przewożenie ładunków nierównomiernie rozłożonych na powierzchni kabiny
b. przewożenie ładunków urządzeniem niesprawnym technicznie
c. przewożenie źle zabezpieczonych ładunków sypkich
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

105. Co nie należy do czynności obsługującego dźwig

a. wymiana żarówek w pulpicie sterowniczym
b. sprawdzenie poprawności zaryglowania drzwi
c. zapewnienie poprawnego rozmieszczenia przewożonych ładunków
d. dbanie o bezpieczny przewóz ładunku i pasażerów 

106. Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii

a. dźwigi towarowo-osobowe z sterowaniem wewnętrznym i dźwigi szpitalne
b. dźwigi budowlane towarowo-osobowe, dźwigi towarowe
c. dźwigi budowlanie towarowe, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne
d. wszystkie dźwigi

107. Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych

a. co rok
b. co 30 dni
c. nie mniej niż 30 dni
d. co 3 lata

108. Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy

a. sprawdzić, czy maszynownia jest posprzątana
b. wykonać przejazd próbny
c. sprawdzić działanie ogranicznika udźwigu
d. wykonać próbę chwytaczy

109. Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy

a. sprawdzić stan działania hamulca
b. zabezpieczyć urządzenie przed wejściem osób postronnych do kabiny
c. odnotować zamknięcie dźwigu w dzienniku konserwacji
d. wykonać próbę ogranicznika prędkości

110. Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa

a. zatrzymują pracę urządzenia w przypadku przerwania przewodu hydraulicznego zasilającego układ napędowy
b. uniemożliwiają pracę urządzenia w przypadku niewłaściwego zaryglowania drzwi
c. zatrzymują pracę urządzenia w przypadku zadziałania aparatu chwytnego
d. wyłączają napęd dźwigu w położeniu krańcowym kabiny

111. Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie

a. otwarcia drzwi przystankowych, kiedy kabina znajduje się poza strefą odryglowania.
b. ruchu kabiny, jeżeli przynajmniej jedne drzwi przystankowe nie są zaryglowane.
c. odpowiedzi a i b są prawidłowe.
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

112. Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest

a. mechanicznym oraz elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
b. wyłącznie elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
c. rygiel drzwi przystankowych nie jest urządzeniem bezpieczeństwa
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

113. Ogranicznik prędkości ma za zadanie

a. sygnalizować świetlnie i dźwiękowo fakt przekroczenia prędkości jazdy dźwigu i konieczności zatrzymania kabiny na najbliższym przystanku
b. utrzymywać prędkość jazdy dźwigu na poziomie określonym przez producenta dźwigu i zapisanym w opisie technicznym dźwigu
c. zatrzymać kabinę w przypadku przekroczenia prędkości jazdy dźwigu poprzez aktywowanie aparatu chwytnego
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

114. Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu

a. jest to odległość pomiędzy progiem kabiny i progiem przystanku, po zatrzymaniu się kabiny na przystanku, wynosząca od -15 cm do +15 cm
b. cała strefa, w której można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe
c. strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny, po zatrzymaniu, zawsze wynosząca od -2 cm do +2cm
d. przewidziana w instrukcji strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny umożliwiająca bezpieczne opuszczenie kabiny i jej rozładunek

115. Łącznik krańcowy służy

a. zatrzymaniu kabiny na każdym z przystanków z dokładnością określoną przez producenta dźwigu
b. zatrzymaniu kabiny na najniższym lub najwyższym przystanku z dokładnością określona przez producenta dźwigu
c. zatrzymaniu kabiny w przypadku przejechania powyżej najwyższego lub poniżej najniższego przystanku
d. ewidencji czasu końca pracy

116. Do czego służą chwytacze

a. podtrzymują kabinę podczas postoju na przystanku
b. służą jako zabezpieczenie przed swobodnym spadkiem kabiny
c. są wykorzystywane jako element ochrony osobistej przez konserwatorów
d. wspomagają umieszczanie ładunku w kabinie

117. Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe, kiedy kabina jest poza

a. strefą prawidłowego zatrzymania
b. strefą odryglowania
c. nadszybiem
d. wszystkie odpowiedzi są błędne 

118. Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda może przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys.2m, szer.2,5m i dł.4,5m

a. 3
b. 7
c. 8
d. 10

119. Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda

a. 1 jazda
b. 2 jazdy
c. 3 jazdy
d. 4 jazdy

120. Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać

a. 1 kurs
b. 2 kursy
c. 3 kursy
d. 4 kursy

121. Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000 kg

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

122. Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety ważą po 500 kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo

a. 3
b. 4 palety (4×500 kg = 2000kg)
c. 5, bo możemy przeciążyć urządzenie o 125%
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

123. Ile niewielkich paczek o wadze 100 kg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500 kg

a. 5
b. 3
c. 6
d. 4

Pytania 1-50Pytania 51-100

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi