Test egzaminacyjny UDT dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (pytania 51-100)

Pytania 1-50Pytania 101-123

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne

a. są ważne bezterminowo
b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d. są ważne przez okres 15 lat

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. podlega ukaraniu mandatem karnym
c. nie podlega karze
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne 

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c. podlega wyłącznie karze grzywny
d. podlega karze więzienia

54. Instrukcja eksploatacji to

a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d. od osób po 60 roku życia

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

58. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

a. ważne na terenie Unii Europejskiej
b. ważne z dowodem tożsamości
c. bezterminowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c. powiadomić przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Formami dozoru technicznego są

a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c. UDT, TDT, WDT
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

a. właściciel urządzenia
b. UDT, TDT, WDT
c. PIP
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b. bezpośrednio po egzaminie
c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d. listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

a. tylko w formie papierowej
b. w formie elektronicznej lub papierowej
c. tylko w formie elektronicznej
d. przez obsługującego

64. Instrukcja stanowiskowa

a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

a. na pisemny wniosek obsługującego
b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

a. maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
b. maksymalną objętością podnoszonego ładunku
c. maksymalną masą podnoszonego ładunku
d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

a. w instrukcji eksploatacji
b. na tabliczce znamionowej
c. na urządzeniu technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

a. kg
b. Pa
c. mth
d. mm

70. Co nazywamy strefą odryglowania drzwi szybowych

a. jest to obszar, w którym można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe bez użycia narzędzi specjalnych
b. jest to obszar przed wychylnymi drzwiami szybowymi.
c. jest to obszar, w którym można otworzyć drzwi szybowe jedynie za pomocą narzędzi
d. miejsce, w którym zamontowany jest rygiel

71. Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca

a. po 10 s
b. natychmiast
c. po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
d. po zmianie kierunku ruchu kabiny

72. Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy

a. kontakt zwisu lin
b. kontakt obcążki
c. łącznik piętrowy
d. łącznik krańcowy

73. Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą

a. zderzaki kabinowe
b. chwytacze
c. właz awaryjny w dachu kabiny
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

74. Podstawowe parametry dźwigu to

a. udźwig, prędkość, wysokość podnoszenia
b. udźwig, wysokość podnoszenia, głębokość podszybia
c. udźwig, prędkość, wyposażenie kabiny
d. udźwig i ilość cięgien nośnych

75. Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to

a. stacyjka, sygnał alarmowy, oświetlenie podstawowe i awaryjne kabiny, wyłączniki krańcowe kierunków jazdy
b. stacyjka, wyłącznik awaryjny STOP, sygnał alarmowy, łączniki zamków bezpieczeństwa, łączniki krańcowe
c. kontakt podłogi ruchomej, kontakt krat w kabinie
d. każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.

76. Co to jest nadszybie

a. obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
b. pomieszczenie nad stropem szybu
c. obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
d. przeszklenie w górnej części drzwi przystankowych

77. Co to jest podszybie

a. obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
b. pomieszczenie nad podłogą szybu określające wysokość podnoszenia dźwigu
c. obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
d. przeszklenie w dolnej części drzwi przystankowych

78. Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych

a. tylko elektryczny
b. tylko hydrauliczny
c. elektryczne lub hydrauliczne
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

79. Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu

a. nie jest to określone
b. producent, rok budowy, nr fabryczny, udźwig, skrócona instrukcje obsługi
c. rok budowy, znak CE, ilość przystanków, instrukcje uwalniania awaryjnego, informacje o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy
d. wszystkie parametry techniczne dźwigu

80. Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego

a. powinien być koloru czerwonego
b. powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
c. oznaczony napisem STOP
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

81. Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu

a. utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
b. utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
c. ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
d. wszystkie odpowiedzi są błędne

82. Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu

a. czas nieokreślony
b. min. 1 godzinę
c. min. 3 godz.
d. do czasu zasterowania dźwigu z kabiny w kierunku do góry

83. Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w

a. ogranicznik prędkości
b. ogranicznik momentu wzdłużnego
c. ograniczniki ruchów roboczych (łączniki krańcowe)
d. koło cierne

84. Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to

a. zespół napędowy (reduktor z kołem ciernym i zdawczym)
b. ogranicznik prędkości
c. liny nośne
d. rama kabiny

85. W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do

a. zabezpieczenia przewodów przed ich rozerwaniem wskutek nadmiernego ciśnienia
b. awaryjnego opuszczenia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
c. unieruchomienia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
d. odprowadzenia nadmiaru oleju hydraulicznego do zbiornika

86. Właz w dachu kabiny służy do

a. ewakuacji
b. przewożenia długich elementów
c. wentylacji
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

87. Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to

a. można jeździć dźwigiem tylko z własnym źródłem światła
b. można jeździć dźwigiem, ale tylko w kierunku do dołu
c. można jeździć dźwigiem bez pasażerów do czasu usunięcia usterki
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 

88. W czym wyraża się udźwig

a. w kg oraz liczbie osób
b. tylko w kg
c. tylko w liczbie osób
d. tylko w kiloniutonach

89. Zapis Q=1000kg/13 osób oznacza, że dźwigiem można przetransportować

a. ładunek o masie 1000kg oraz operatora
b. operator może zabrać 13 pasażerów
c. ładunek o masie 600 kg oraz 5 osób wraz z operatorem
d. ładunek o masie 1000 kg wraz z maksymalnie 13 osobami

90. Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym

a. sprawdzenie działania łączników krańcowych
b. sprawdzenie czy ograniczniki drzwi szybowych nie są uszkodzone i czy drzwi nie otwierają się do wnętrza szybu
c. sprawdzenie na każdym przystanku czy nie ma możliwości wykonania jazdy kabina przy odryglowanych drzwiach szybowych
d. sprawdzenie działania alarmu w kabinie dźwigu

91. Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest

a. przycisk „alarm”
b. kaseta wezwań
c. ogranicznik prędkości
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

92. W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)

a. zjechać kabiną na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym
b. pozostawić kabinę na przystanku z uszkodzonymi drzwiami i wyłączyć wyłącznikiem głównym
c. zjechać kabiną na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym dodatkowo uszkodzone drzwi oznaczyć np. taśma ostrzegawcza
d. dowolnym

93. Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia

a. tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
b. nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu urządzenia
c. tak, jeżeli jest to sporadyczne
d. tylko na polecenie przełożonego 

94. Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu

a. należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed niepowołanym użyciem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
b. można użytkować dźwig do końca zmiany, a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
c. nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ dźwig ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
d. przy najbliższym przeglądzie powiadomić konserwatora

95. Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego

a. ładunek podniesiony na wózku
b. ładunek opuszczony, wózek umieszczony centralnie w kabinie
c. ładunek opuszczony, a wózek zabezpieczony przed przemieszczaniem się
d. nie ma takiego sposobu

96. Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy

a. obsługujący powinien sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne
b. obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
c. obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma terminowo wykonany przegląd konserwacyjny
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

97. Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu

a. tak
b. nie
c. tak, ale tylko na polecenie przełożonego
d. tak, za zezwoleniem konserwatora

98. Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu

a. w dowolnym miejscu
b. przy drzwiach
c. przy kasecie dyspozycji
d. na środku kabiny

99. Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, że

a. dźwig można uruchomić przy otwartych drzwiach przystankowych
b. wybita jest szyba w drzwiach przystankowych
c. dźwig nie zatrzymuje się po wciśnięciu przycisku STOP
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

100. W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest

a. dozwolone przy wartości do 110% udźwigu nominalnego
b. niedozwolone
c. dozwolone na polecenie konserwatora
d. dozwolone przy wartości do 125% udźwigu nominalnego

Pytania 1-50Pytania 101-123

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi