Jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy służby BHP

Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

zatrudnia do 10 pracowników albo
zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Niestety, osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające wymagań kwalifikacyjnych, wymienionych w § 4 rozporządzenia z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, mają prawo być zatrudnione w służbie bhp i wykonywać zadania tej służby tylko do 30 czerwca 2013 r.

Powyższe wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468), które zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 117, poz. 986).

Jakie są obecnie wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp? W świetle § 4 ust. 2 rozporządzenia z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy „pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3–letni staż pracy w służbie bhp lub
wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp”.

Ze względu na to, że studia w zakresie bhp trwają dłużej niż czas pozostały do 1 lipca 2013 r., już dziś należy sprawdzić, czy nasi pracownicy spełniają wyżej wymienione wymogi, czy też konieczne będzie powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Należy jednak wiedzieć, że specjaliści spoza zakładu pracy, którym pracodawca powierzy wykonywanie zadań służby bhp, również powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704).

Pracodawca może też powierzyć wykonywanie zadań służby bhp osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Źródło: Dorota Kriger, http://www.prawo-pracy.pl, 31.05.2012 r.

31 maja 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *