Powszechnie obowiązujące przepisy BHP

Przepisy ogólne BHP

Kodeks Pracy

t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

t.j.Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane ze zm.

t.j. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. 

t.j. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze zm.

t.j. Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

t.j. Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. ze zm. – Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353

t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska.

t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. ze zm.

t.j. Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne. 

t.j. Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym. 

t.j. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – KODEKS PRACY. 

Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny.

Dz. U. 1983 nr 35 poz. 163 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 o Społecznej Inspekcji Pracy.

Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.

Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). ze zm. – Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489

t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ze zm.

Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. ze zm. Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Szkolenia w zakresie BHP

Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Zostaje uchylone z dniem 2012-09-01)

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. ze zm. – Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Pomiary i wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. ze zm.

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Wypadki przy pracy

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. ze zm. – Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440

Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1992 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Choroby zawodowe

Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1121 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Poważne awarie przemysłowe

Dz. U. 2003 nr 104 poz. 970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku. ze zm. – Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. ze zm. – Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208

Ochrona zdrowia kobiet

Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ze zm. Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092

Pracownicy młodociani

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. 

Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1808 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Obowiązuje do dnia 2018-09-01)

3 sierpnia 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *