Pracownik i pracodawca – wzajemne obowiązki

W artykule zawarte są informacje o obowiązkach, które wobec siebie mają pracodawca i pracownik, jak i ogólne zasady i reguły pracy.

Obowiązki pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zobowiązany jest do wykonywania swojej pracy w sposób sumienny i staranny. Przez co należy rozumieć, że pracownik powinien wykonywać swoją pracę zgodnie z rodzajem zajmowanego stanowiska. Praca wykonywana jest pod kierownictwem przełożonego co oznacza, że pracownik zobowiązany jest do słuchania i wykonywania jego poleceń. Możliwym jest odmówienie wykonywania jakiegoś polecenia, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem. Należy jednak uważać na odmawianie pracodawcy ponieważ bezpodstawna odmowa może grozić zwolnieniem dyscyplinarnym.

Czy pracownik może zostać oddelegowany do wykonywania innych obowiązków niż tych określających zakres jego pracy?

Tak, pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi inną pracę niż aktualnie przez niego wykonywaną, jednakże pracownik może ją wykonywać nie dłużej niż trzy miesiące w roku. Nie ma prawa wiązać się to jednak z obniżeniem wynagrodzenia, a praca powinna w jakimś stopniu odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Przestrzeganie czasu pracy

Należy przez to rozumieć, że podczas  pracy pracownik nie powinien wykorzystywać czasu pracy do załatwiania swoich prywatnych spraw. Pracownik nie powinien się spóźniać, a swoją pracę wykonywać powinien zgodnie z wyznaczoną liczbą godzin wliczając w nią przysługujące mu przerwy.

Zasady i zakładowe BHP

Każda osoba, która pracuje zawodowo powinna znać zasady BHP panujące w miejscu jej pracy, dzięki regularnym szkoleniom, które pracodawca powinien zapewnić z odpowiednią częstotliwością zgodną z danym stanowiskiem. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP odnosi się jednak również do dbania o dobro zakładu pracy. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony mienia placówki, w której pracuje oraz do nierozprzestrzeniania poufnych informacji wewnątrzzakładowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dalsze prosperowanie firmy.

Przestrzeganie regulaminu

Przestrzeganie regulaminu jest czymś oczywistym i każdy pracownik powinien trzymać się reguł zawartych w regulaminie.

Zasady współżycia społecznego

Mówią nam one o tym, iż pracodawca nie powinien ubliżać pracownikom i na odwrót. Tak samo w przypadku współpracowników. Nie powinno stwarzać się konfliktów i niepotrzebnych spięć niekorzystnie wpływających na atmosferę w pracy.

9 października 2023