Urlop wypoczynkowy

Sprawdź ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje oraz czy możesz zrezygnować z urlopu na rzecz wynagrodzenia za niewykorzystane dni wolne.

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W wymiarach 20 dni dla osób posiadających staż pracy krótszy niż 10 lat lub 26 dni dla osób posiadających staż pracy dłuższy niż 10 lat. Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się stopniowo wraz z pierwszą umową – za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 1,67 dnia urlopu. Pełne 20 dni urlopu przysługuje pracownikowi od 1 stycznia kolejnego roku. Do stażu pracy wlicza się również:
• średnią szkołę zawodową – do stażu wlicza 5 lat;
• Średnią szkołę ogólnokształcącą – do stażu wlicza 4 lata;
• Licencjat lub szkołę wyższą – do stażu pracy wlicza 8 lat.

Aby ubiegać się o urlop wypoczynkowy pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek, na którego podstawie pracodawca podejmie decyzję o przydzieleniu urlopu. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania urlopu. Pracodawca może nie zgodzić się na urlop pracownika w wybranym przez niego terminie jeżeli jego nieobecność zakłóciłaby działania firmy. W sytuacji, gdy pracodawca zgodzi się na urlop w wybranym przez pracownika terminie ma on prawo do odwołania pracownika z urlopu, jednakże tylko w wyjątkowych sytuacjach, które nie miały miejsca w chwili udzielania urlopu. Co więcej w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu: koszty transportu, czy opłaconego już pobytu obejmującego również rodzinę pracownika.

W każdej sytuacji istnieje możliwość zmiany terminu urlopu, nawet jeżeli został on zaakceptowany przez pracodawcę. Zmiana terminu urlopu może nastąpić na odpowiednio uzasadniony wniosek pracownika lub na podstawie decyzji pracodawcy. Do zmiany terminu może dojść również w sytuacji, gdy pracownik wykaże usprawiedliwioną nieobecność w pracy np.:
• zwolnienie lekarskie na skutek choroby (jeśli w trakcie urlopu wypoczynkowego zatrudniony zachoruje, to korzysta ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu);
• powołanie na ćwiczenia wojskowe;
• urlop macierzyński, rodzicielski czy ojcowski.

Czy można zrezygnować z urlopu na rzecz ekwiwalentu?
Nie. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi i nie podlega zrzeknięciu. Ekwiwalentem można rozliczyć tylko urlop w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, gdy pracownik nie miał możliwości wykorzystania przysługującego mu urlopu.

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

7 sierpnia 2023