Egzamin kwalifikacyjny

Co należy zrobić by przystąpić do egzaminu UDT? Jaki jest czas oczekiwania na termin egzaminu? Co w przypadku niestawienia się na egzamin? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego drogą elektroniczną lub tradycyjną. Wniosek określać może jeden rodzaj urządzenia technicznego. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję kwalifikacyjną składającą się z co najmniej 2 osób. Po zatwierdzeniu kompletności wniosku, osoba zainteresowana powiadamiana jest o wyznaczeniu terminu egzaminu, termin nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu, który przekraczać będzie umowne 30 dni. Powiadamianie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
• teoretyczna przeprowadzana jest w formie pisemnej:  papierowej lub elektronicznej,
• praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

Tematyka na egzamin podawana jest do wiadomości publicznej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich członków komisji.

Zainteresowani, o wyniku egzaminu dowiadują się bezpośrednio po egzaminie. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenie obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego.
W sytuacji, w której egzamin zostaje niezdany, możliwym jest ponowne przystąpienie do egzaminu po wcześniejszym złożeniu kolejnego wniosku.

W sytuacji, gdy osoba zainteresowana poinformuje w jakiejkolwiek formie o swojej nieobecności na egzaminie, nie później niż 3 dni robocze przed jego planowanym terminem, opłata pobrana za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
• zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie lub
• zwrotowi.
W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje po ówczesnym złożeniu wniosku oraz zaliczeniu egzaminu, następnie wydane zostaje nowe zaświadczenie kwalifikacyjne.

11 lipca 2023