Pracownik młodociany – poniżej 18 roku życia

Pracodawca może zatrudnić osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia, jednak musi dostosować się do odpowiednich zasad odpowiadających zatrudnieniu młodocianych pracowników.

Pracownikiem młodocianym nazywamy osobę,  która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia.

Pracodawca może zatrudnić osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, musi jednak przedstawić świadectwo lekarskie potwierdzające, że dana praca nie zagraża zdrowiu pracownikom.

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia oraz nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej mogą być zatrudniane wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania zawodu. Może się to jednak odbyć tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od prawnego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Co więcej w takim przypadku potrzebna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie ukończyły 15 roku  życia mogą być zatrudniane na warunkach młodocianych pracowników w roku kalendarzowym, w którym kończą 15 lat na podstawie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania pracy, czy też do wykonywania lekkich prac. Nie jest potrzebna żadna opinia.

W sytuacji, gdy osoba ukończyła 18 lat w trakcie ośmioletniej szkoły podstawowej może zostać zatrudniona na zasadach umów dla młodocianych w roku kalendarzowym ukończenia szkoły.

Jakie warunki pracy musi zapewnić pracodawca młodocianym pracownikom?

Osobę młodocianą można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego w przypadku, gdy młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych lub do wykonywania prac lekkich na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu pracownikowi opiekę i niezbędną pomoc do przystosowania się do wykonywania pracy. Do jego obowiązków należy również prowadzenie ewidencji młodocianych pracowników. Pracodawca musi pamiętać, że pracownik młodociany podlega takim samym składkom ubezpieczenia społecznego jak inni pracownicy.

Umowa z pracownikiem młodocianym, przygotowującym się do zawodu z reguły zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jednak pracodawca, który zatrudnia więcej niż jednego pracownika młodocianego może zawierać z nimi umowy na czas określony nie krótszy niż:

  • okres kształcenia określony w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub
  • okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Umowa zawarta z młodocianym powinna zawierać: sposób dokształcania teoretycznego, czas i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, rodzaj przygotowania zawodowego oraz wysokość wynagrodzenia.

 

 

 

 

Źródło: www.pit.pl

24 lipca 2023