Przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

Zmiany w datach ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Sprawdź, czy nie powinieneś starać się o jego przedłużenie.

Wszystkie zaświadczenia wydane przed 1 czerwca 2019 r. wygasną wraz z dniem 1 stycznia 2024 r. W związku z tym, aby przedłużyć ważność posiadanego zaświadczenia, należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić elektronicznie lub w sposób tradycyjny.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: https://eudt.gov.pl/ 
Jednak do złożenia wniosku w ten sposób potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
Osoby nieposiadające profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego mogą pobrać wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego ze strony:
https://www.udt.gov.pl/formularze

Jeśli chcesz złożyć wniosek w tradycyjny sposób przejdź do formularza: https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadczenia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf i wypełnij wniosek na swoim komputerze. Możesz pobrać formularz na swój komputer, otworzyć go za pomocą programu do otwierania plików PDF, wypełnić i wydrukować. Następnie podpisz wniosek i złóż go w swoim oddziale UDT.

Jeśli wolisz drogę elektroniczną:
Zarejestruj się na stronie: https://eudt.gov.pl/

Uwaga! Wnioski może składać wyłącznie osoba, której wydano zaświadczenie kwalifikacyjne.
Po zalogowaniu przejdź do zakładki „MOJE UPRAWNIENIA”, wybierz uprawnienia, które chcesz odnowić i kliknij „PRZEDŁUŻ”. Wypełnij elektroniczny formularz, podpisz go profilem zaufanym i prześlij do UDT. (Aby założyć konto i złożyć wniosek, musisz użyć profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikacyjnego. Możesz założyć profil zaufany, korzystając z poniższego linku. https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage. Możesz również w tym celu użyć swojego konta bankowego. Elektroniczne potwierdzenie odbioru (UPO) możesz pobrać od razu po wypełnieniu formularza.

Przedłużenie zaświadczenia:
Przedłużaniu okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych podlegają zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych.
Ważne! Wszystkie zaświadczenia wydane w ramach postępowań wszczętych przed 1 czerwca 2019 r. stracą ważność 1 stycznia 2024 r. Zaświadczenie kwalifikacyjne, które zostało wydane w ramach procesu, który rozpoczął się 1 czerwca 2019 r. lub później wygasa w dniu wskazanym na zaświadczeniu.

Wnioski o przedłużenie ważności zaświadczenia należy składać co najmniej na trzy miesiące przed upływem terminu ważności tegoż zaświadczenia.
Ważne! Certyfikaty ukończenia kursu w zakresie obsługi wózków widłowych (wydane przez placówkę szkoleniową) oraz wydane na jego podstawie zezwolenie imienne firmowe (wydane przez pracodawcę) nie stanowią dowodu kwalifikacji i nie podlegają powyższym postanowieniom w procesie przedłużania.

Składający wniosek musiał przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia (np. dla zaświadczeń ważnych do dnia 01.01.2024 r. okres dotyczy lat 2019 – 2023) wykonywać czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym.

Składając wniosek jednocześnie oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – art. 233 Kodeksu karnego.
Jeżeli wnioskodawca wystąpi o przedłużenie ważności zaświadczenia po jego wygaśnięciu, nie zostanie ono przedłużone.

Składając wniosek należy wybrać „rodzaj urządzenia technicznego” zgodnie z klasyfikacją.
Zasady wyboru odpowiedniego zakresu przedłużanego zaświadczenia ważnego do dnia 01.01.2024 r. (nie posiadającego na dokumencie daty ważności):
• jeden wniosek odpowiada jednemu rodzajowi urządzenia
• w przypadku przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego posiadającego w swoim zakresie dwa lub więcej rodzajów urządzeń, osoba zainteresowana może złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia dla każdego rodzaju urządzenia oddzielnie po spełnieniu warunku określonego w art. 23 ust. 2c oraz art. 23 ust. 2d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2021, poz. 272).
Zasady wyboru odpowiedniego zakresu przedłużanego zaświadczenia ważnego zgodnie z datą ważności zamieszczoną na dokumencie:
• jeden wniosek odpowiada jednemu zaświadczeniu,
• zakres takiego zaświadczenia jest zgodny z ww. rozporządzeniem, w związku z czym należy wybrać zakres zgodny z posiadanym zaświadczeniem.

WAŻNOŚĆ PRZEDŁUŻONYCH ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH „NOWYCH”
Okres na jaki będą przedłużane uprawnienia jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji i jest przedłużany na czas nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.
Okres ważności przedłużonego zaświadczenia („nowego”) liczony jest od daty upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia. Zaświadczenie kwalifikacyjne, które nie posiada na dokumencie daty ważności straci ważność z dniem 01.01.2024 r., natomiast zaświadczenia, na których widnieją daty ważności, stracą ją zgodnie z tą datą.
Osoba posiadająca przedłużone zaświadczenie („nowe”) będzie mogła się nim posługiwać dopiero w chwili wygaśnięcia ważności posiadanego zaświadczenia.
WERYFIKACJA
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Po weryfikacji wniosku i w przypadku stwierdzenia niezgodności danych lub brakach na wniosku, wnioskodawca będzie powiadamiany o konieczności dokonania uzupełnień w terminie do 7 dni. Jeżeli klient nieuzupełnieni wniosku w danym terminie, postępowanie uznawane jest za zakończone. O czym również zostanie poinformowany.

 

28 czerwca 2023