Imienne uprawnienia na wózki

Uprawnienia na wózki widłowe wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, ich ważność wynosi 5 lub 10 lat. Po tym okresie należy złożyć wniosek o przedłużenie zaświadczeń kwalifikacyjnych. Co w przypadku uprawnień imiennych, wydawanych przez pracodawców? Czy możliwe jest wnioskowanie o przedłużenie takiego zaświadczenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule.

Zezwolenie na bezterminową obsługę wózków widłowych zostało wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózków z napędem silnikowym. Dotyczyło zezwoleń imiennych wydawanych przez pracodawców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Aby je otrzymać należało spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • Pomyślnie ukończyć szkolenie sponsorowane przez pracodawcę na podstawie programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zezwolenie imienne było ważne wyłącznie w siedzibie pracodawcy, który taki dokument wydał. Jeśli zatem zmieniłeś pracodawcę, konieczne było złożenie nowego wniosku.

Jeśli zastanawiasz się, czy licencja na wózek widłowy jest ważna bezterminowo, odpowiedź jest jasna. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie można uzyskać licencji do końca życia.

Od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia ważne są: 5 lat – w przypadku uprawnień dawnej kategorii dla wszystkich typów wózków w tym specjalistycznych oraz wysokiego składowania, 10 lat – dla wózków z wyłączeniem tych, które mają wysięgnik bądź w których operator jest podnoszony wraz z ładunkiem.

Jeśli posiadasz imienne pozwolenie od pracodawcy na obsługę wózka widłowego, przez pewien okres czasu nie masz obowiązku uczęszczania na kurs ani przystępowania do egzaminu państwowego. Wynika to jasno z zapisów zawartych w art. 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków z napędem silnikowym. Według rozporządzenia takie upoważnienie pozostaje ważne:

  • Do 31 grudnia 2023 r., w przypadku gdy zostało wystawione najpóźniej do 31 grudnia 2004 r.;
  • Do 31 grudnia 2026 r. w przypadku wystawienia do 31 grudnia 2014 r.;
  • Do 31 grudnia 2027 r., gdy zostało wystawione od 1 stycznia 2015 r.

Zezwolenia imienne wydawane przez pracodawców ważne są do 2027 roku. Po tym okresie konieczne będzie uzyskanie uprawnień UDT, czyli odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego.

 

20 września 2023