Test egzaminacyjny UDT dla operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia (pytania 51-100)

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

a. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

a. są ważne bezterminowo
b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d. są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. podlega ukaraniu mandatem karnym
c. nie podlega karze
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c. podlega wyłącznie karze grzywny
d. podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to:

a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d. od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

a. ważne na terenie Unii Europejskiej
b. ważne z dowodem tożsamości
c. bezterminowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c. powiadomić przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno:

a. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b. kontrolować stanu technicznego urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są:

a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c. UDT, TDT, WDT
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

a. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b. jest zabronione
c. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

a. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d. nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

a. zawsze niedozwolone
b. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

a. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
większych niż 10
c. dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

a. właściciel urządzenia
b. UDT, TDT, WDT
c. PIP
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b. bezpośrednio po egzaminie
c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

a. tylko w formie papierowej
b. w formie elektronicznej lub papierowej
c. tylko w formie elektronicznej
d. przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa:

a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

a. na pisemny wniosek obsługującego
b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

a. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b. maksymalna objętością podnoszonego ładunku
c. maksymalna masa podnoszonego ładunku
d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

a. 800 kg
b. 900 kg
c. 1000 kg
d. 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

a. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c. dokumentacji przewozowej i magazynowej
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

a. w instrukcji eksploatacji
b. na tabliczce znamionowej
c. na urządzeniu technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

a. kg
b. Pa
c. mth
d. mm

80. Łącznik suwnicy:

a. powinien znajdować się na moście suwnicy
b. może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”
c. powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
d. powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

81. Łapy oporowe to:

a. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
c. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

82. Zgarniacze to:

a. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
b. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

83. Kleszcze szynowe to:

a. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
b. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
c. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
d. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska

84. Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

a. wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
b. wciągnik – zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
c. nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

a. zgarniacze szynowe
b. łapy oporowe
c. silniki mechanizmów suwnicy
d. łączniki krańcowe

86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

a. łapy oporowe
b. rezystory rozruchowe
c. łączniki STOP
d. hamulce bezpieczeństwa

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

a. reduktor
b. wciągnik
c. wciągarka
d. dźwigar 

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?

a. na podeście suwnicy
b. do pasa dolnego czołownicy
c. na końcach torowiska
d. na opornikach/rezystorach rozruchowych

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

a. zgodnie z dokumentacja producenta
b. minimum 4
c. więcej niż 3
d. 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

a. zasilania silników jazdy
b. sterowania suwnicy
c. zasilania suwnicy
d. oświetlenia suwnicy

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

a. czołownice i dźwigary
b. odboje i dźwigary
c. liny nośne oraz zblocze hakowe
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

92. Do czego służy blokada zerowa?

a. uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
b. powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
c. uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
d. zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

a. automatyczne
b. taśmowe
c. trzy hamulce bębnowe
d. minimum dwa hamulce tarczowe

94. Łącznik STOP:

a. rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
b. jest łącznikiem bezpieczeństwa
c. rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
d. musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

95. ” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się:

a. na moście suwnicy
b. w kabinie sterowniczej
c. w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
d. w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

a. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
b. zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
c. zderzaki, odboje, barierki ochronne
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

a. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
b. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
c. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
d. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

a. 5%
b. 3%
c. 10%
d. 7% 

99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

a. 2%
b. 5%
c. 7%
d. 10%

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

a. zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
b. odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
c. zderzaki, łapy oporowe, hamulce
d. zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-261 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi