Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (pytania 1-50)

Pytania 51-100Pytania 101-150Pytania 151-200
Pytania 201-225Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

a. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c. oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
d. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

a. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
c. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

a. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. określa konserwator urządzenia
c. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy

a. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
b. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
c. Urząd Dozoru Technicznego
d. UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

a. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
c. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

a. modernizacja urządzenia technicznego
b. naprawa urządzenia technicznego
c. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
d. wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać

a. naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
c. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
d. w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

a. całkowita, częściowa, ograniczona
b. pełna, ograniczona, uproszczona
c. pełna, cykliczna, sporadyczna
d. UDT, WDT, TDT 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

a. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy

a. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
b. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
c. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
d. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy

a. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
b. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
c. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
d. wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

a. otrzymuje pisemne upomnienie
b. otrzymuje zalecenia pokontrolne
c. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

a. wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
b. wystawia mandat karny
c. pisemnie poucza eksploatującego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

a. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
b. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
c. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
d. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

a. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
b. eksploatującego urządzenie techniczne
c. inspektora bhp
d. Państwowa Inspekcje Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

a. żurawie o udźwigu do 3,2 t
b. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
c. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
d. zawiesia transportowe 

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

a. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c. wyciągi towarowe i wyciągi statków
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

a. każda usterka UTB
b. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
c. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
d. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to

a. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
b. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
c. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
d. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

a. uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b. uzgodnienia z przełożonym
c. uzgodnienia ze służba BHP
d. jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

a. eksploatujący urządzenie techniczne
b. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c. Państwowa Inspekcja Pracy
d. inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

a. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
b. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
c. zakładowe służby utrzymania ruchu
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

a. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
b. uprawniony operator
c. wyznaczony pracownik eksploatującego
d. konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

a. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
b. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
c. po naprawie urządzenia technicznego
d. po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

a. ograniczonym
b. pełnym
c. uproszczonym
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

a. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
b. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
c. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

a. mieć ukończone 18 lat
b. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
c. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy

a. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
b. stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
c. urządzenie jest niesprawne
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. w ustawie o dozorze technicznym
c. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

a. w ustawie o dozorze technicznym
b. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
c. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
d. w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

a. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
b. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
c. wykonywanie napraw urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

a. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
b. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
c. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

a. instrukcje eksploatacji urządzenia
b. decyzje i protokół z wykonanych czynności
c. deklaracje zgodności CE
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

a. operator w ramach posiadanych umiejętności
b. konserwator
c. zakład uprawniony
d. eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

a. obsługujący urządzenie
b. producent urządzenia
c. zakładowy inspektor BHP
d. inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

a. instrukcji eksploatacji urządzenia
b. ustawie o dozorze technicznym
c. dzienniku konserwacji
d. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

a. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
b. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
c. wykonuje próby ruchowe urządzenia
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

a. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
b. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
c. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
d. organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

a. jest zabronione
b. jest dopuszczalne
c. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
d. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

a. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
b. po wymianie cięgien nośnych
c. raz na rok
d. po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są

a. w instrukcji eksploatacji urządzenia
b. w dzienniku konserwacji
c. w ustawie o dozorze technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

a. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c. pracownika serwisu producenta
d. operatora 

43. Jednostka dozoru technicznego jest

a. Urząd Dozoru Technicznego
b. Wojskowy Dozór techniczny
c. Transportowy dozór Techniczny
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

a. Rzeczypospolitej Polskiej
b. Unii Europejskiej
c. nie maja określonego obszaru ważności
d. krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

a. instrukcji eksploatacji producenta
b. przepisów BHP
c. przepisów wewnątrzzakładowych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

a. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
b. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
c. dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

a. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
b. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
c. terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
d. informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

a. zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
b. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c. treść aktualnych aktów prawnych
d. wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT

a. nie podlega odwołaniu
b. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
c. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
d. każda odpowiedz jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

a. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
b. ukończyła 18 lat
c. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Pytania 51-100Pytania 101-150Pytania 151-200
Pytania 201-225Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi