Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (pytania 101-150)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-200
Pytania 201-225Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

a. niskim poziomie oleju
b. podwyższonej temperaturze silnika
c. zbyt niskim ciśnieniu oleju
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

a. mechanizmu podnoszenia
b. mechanizmu przechyłu masztu
c. mechanizmu przesuwu wideł
d. mechanizmu przesuwu karetki

103. Widząc świecącą się kontrolkę operator

a. powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
b. może kontynuować prace
c. może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

a. ruch wideł w dół
b. ruch wideł w górę
c. przechył masztu „na siebie”
d. przechył masztu „od siebie”

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

a. ruch wideł w dół
b. ruch wideł w górę
c. ruch mechanizmu przechyłu masztu
d. ruch mechanizmu przesuwu karetki

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

a. hamulec zasadniczy
b. hamulec postojowy
c. mechanizm ryglujący koła jezdne
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

a. pedał hamulca nożnego
b. zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
c. wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

a. siłowniki układu podnoszenia
b. łańcuchy nośne
c. karetka
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

a. duplex
b. triplex
c. maszt z wolnym skokiem
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

a. łącznik STOP
b. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
c. podpory
d. przeciwwaga

111. Jakie elementy mają wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

a. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
b. łącznik STOP
c. stan zużycia opon
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

a. z kołnierzem
b. koloru czerwonego
c. wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

a. cięgnem nośnym
b. cięgnem przeciwślizgowym
c. cięgnem napędowym
d. żadnym z powyższych

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

a. lampkę kontrolną świec żarowych
b. lampkę kontrolną ładowania
c. lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego
d. lampkę kontrolną oświetlenia

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

a. lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
b. lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
c. lampkę kontrolną ładowania akumulatora
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

a. wskazania ogranicznika udźwigu wózka
b. lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
c. lampkę kontrolna poziomu paliwa
d. lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

a. lampkę kontrolną – włączenia hamulca postojowego
b. lampkę kontrolną – awaria silnika
c. lampkę kontrolną – przeciążenie
d. lampkę kontrolną – nadmierna prędkość obrotowa silnika

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

a. oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
b. oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
c. powinna być zapalona podczas pracy silnika
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

a. przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
b. przestrzegać przepisów zakładowych
c. stosować się do właściwego diagramu udźwigu
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

a. konserwatora wózków jezdniowych
b. operatora wózków jezdniowych
c. producenta osprzętu wymiennego
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

a. zwiększa udźwig wózka
b. zmniejsza udźwig wózka
c. nie ma wpływu
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

a. urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
b. urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
c. operator wykonuje próby z przeciążeniem
d. operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

a. uruchomienie mechanizmu podnoszenia
b. uruchomienie mechanizmu przechyłu
c. uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku, gdy

a. wytwórca nie zabronił takiej pracy
b. urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
c. montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

a. łącznik STOP
b. łącznik brzuszny
c. kontakt zluzowania łańcucha nośnego
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

a. łącznik STOP
b. stacyjka
c. klawiatura kodów dostępu
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

a. maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
b. maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
c. wymiary zewnętrzne widły nośnej
d. symbol kontroli jakości

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

a. 0,5 t
b. 2,5 t
c. 5,0 t
d. 12,0 t

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

a. „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
b. brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
c. głośna praca pompy hydraulicznej
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

130. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

a. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b. nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
c. uszkodzona rolka prowadząca masztu
d. uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

a. wyciekiem zewnętrznym
b. niekontrolowanym opadaniem ładunku
c. „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

a. maleje
b. wzrasta
c. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
d. pozostaje bez zmian

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

a. zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
b. zawsze 1 raz w miesiącu
c. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

a. 5% w czasie 10 min
b. 5° w czasie 10 min
c. 10° w czasie 10 min
d. brak ustalonych wytycznych

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

a. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
b. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
c. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

a. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
b. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
c. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

a. 50% obciążenia nominalnego
b. 100% obciążenia nominalnego
c. 110% obciążenia nominalnego
d. 125% obciążenia nominalnego

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

a. 100 mm
b. 500 mm
c. 2500 mm
d. próby nie wykonuje się

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

a. z obciążeniem nominalnym
b. z obciążeniem 50% nominalnego
c. bez obciążenia
d. z obciążeniem 125% nominalnego

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

a. próbę szczelności wewnętrznej
b. próbę zaworu przelewowego
c. ocenę szczelności zewnętrznej
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

a. sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
b. bez obciążenia
c. wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

a. całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
b. osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
c. próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
d. próbę z obciążeniem 125%

143. Akumulatory kwasowe można ładować

a. w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
b. tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
c. w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
d. wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

a. nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
b. musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
c. musi posiadać wentylacje
d. brak jednoznacznych wytycznych

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

a. sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
b. sprawdzenie poziomu elektrolitu
c. sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

a. posiadać uprawnienia elektryczne SEP
b. przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
c. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
d. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do

a. awaryjnego zatrzymania pracy wózka
b. normalnego zatrzymania pracy silnika
c. zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

a. zatrzymać wózek
b. przerwać prace
c. opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

a. tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
b. tylko w ramach przeglądów specjalnych
c. zawsze przed rozpoczęciem pracy
d. nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

a. deklaracja zgodności CE
b. instrukcja eksploatacji wózka
c. protokół z badan UDT
d. dyrektywa maszynowa

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-200
Pytania 201-225Pytania 226-245 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi