Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych z wysięgnikiem (pytania 151-200)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 201-240Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

a. zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
b. wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
c. preferencji operatora
d. wymagań właściciela terenu

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

a. poprawę właściwości jezdnych wózka
b. zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
c. nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

a. gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
b. jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
c. manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

a. poprawia właściwości jezdne wózka
b. nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatacje
c. może spowodować utratę stateczności wózka
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

a. konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
b. operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
c. inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

a. powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
b. wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
c. kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
d. kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

a. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
b. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
c. nie musi podejmować żadnych działań
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

158. Po zakończeniu pracy operator powinien

a. upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
b. uruchomić hamulec postojowy
c. wcisnąć łącznik STOP
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

159. Sprawne dźwignie sterujące

a. po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
b. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
c. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

a. instrukcja obsługi wózka
b. ustawa o dozorze technicznym
c. dyrektywa maszynowa
d. wewnętrzne przepisy zakładowe

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

a. rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
b. instrukcji obsługi wózka
c. ustawie o dozorze technicznym
d. wytycznych inspektora BHP

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

a. pozycja masztu nie ma znaczenia
b. przechylony „na siebie”
c. przechylony „od siebie”
d. pionowej

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

a. z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
b. z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
c. bez ładunku
d. bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

a. wstrzymać eksploatacje urządzenia
b. poinformować przełożonego
c. kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

a. w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
b. wstrzymać eksploatacje urządzenia
c. poinformować Urząd Dozoru Technicznego
d. kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

a. uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
b. wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
c. wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

a. na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
b. zgłasza awarie do UDT
c. wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

a. do przodu
b. do tyłu
c. w obu kierunkach
d. hamulec sprawdza tylko konserwator

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

a. zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
b. raz na miesiąc
c. raz na tydzień
d. zawsze przed rozpoczęciem prac

170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

a. zawsze załączyć hamulec postojowy
b. załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
c. unieść widły na maksymalna wysokość
d. przechylić maszt w pozycje „na siebie”

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

a. sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
b. sprawdzenie stanu rolek prowadzących
c. sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

a. manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
b. poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”
c. transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
d. manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

173. Ładunek należy transportować

a. na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
b. na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
c. na dowolnej wysokości
d. na wysokości ok 90 cm

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

a. porusza się przodem
b. porusza się tyłem
c. zachowuje szczególna ostrożność
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

a. korzysta z pomocy drugiej osoby
b. porusza się przodem
c. porusza się tyłem
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

a. zabronione
b. dozwolone
c. dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
d. dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

a. jechać tyłem
b. jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
c. poruszać się z bezpieczna prędkością
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

a. unikać gwałtownych skrętów
b. przewozić ładunek na wysokości transportowej
c. dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

a. w dół
b. w górę
c. poziomo
d. pozycja nie ma znaczenia

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

a. detektora gazu
b. specjalnego środka
c. wody mydlanej
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10’C

a. jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
b. jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
c. jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
d. jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30’C

a. jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
b. jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
c. jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
d. jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

a. 1320 kg
b. 1100 kg
c. 2700 kg
d. 2200 kg

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

a. gniazdo 1
b. gniazdo 2
c. gniazdo 3
d. gniazdo 4

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

a. masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
b. masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
c. wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

a. jechać tyłem
b. jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
c. jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

a. na masę i wymiary baterii
b. na pojemność baterii
c. na dane adresowe producenta baterii
d. odpowiedzi a i b są prawidłowe

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

a. zbyt niskie ciśnienie w oponach
b. szybka jazda w zakrętach
c. gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

a. w ustawie o dozorze technicznym
b. w protokole badania wystawionym przez UDT
c. w decyzji zezwalającej na eksploatacje
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

a. układu hydraulicznego
b. układu hamulcowego
c. układu kierowniczego
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

a. zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
b. zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
c. sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

a. kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
b. nośność rampy
c. ciężar ładunku oraz masę własna wózka
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

a. przestrzegać przepisów BHP
b. stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
c. przestrzegać instrukcji obsługi wózka
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

a. w instrukcji eksploatacji wózka
b. na tabliczce znamionowej wózka
c. na diagramie udźwigu
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

a. zapoznać się z zakresem pracy
b. określić masę transportowanego ładunku
c. sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

a. jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
b. jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
c. jest zabroniona
d. jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

a. stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
b. pozostaje w kabinie
c. utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

198. W chwili wywracania się wózka należy

a. niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
b. ostro zahamować
c. skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

199. Wózek może stracić stateczność na skutek

a. podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
b. wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
c. zawracania wózkiem na wzniesieniu
d. wszystkie powyżej są prawidłowe

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

a. 3 cm
b. 3 mm
c. 3%
d. 10%

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 201-240Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi