Test egzaminacyjny UDT dla operatorów wózków jezdniowych z wysięgnikiem (pytania 51-100)

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-200
Pytania 201-240Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

a. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
b. oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
c. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
d. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

a. są ważne bezterminowo
b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d. są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. podlega ukaraniu mandatem karnym
c. nie podlega karze
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c. podlega wyłącznie karze grzywny
d. podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to

a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d. od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

a. ważne na terenie Unii Europejskiej
b. ważne z dowodem tożsamości
c. bezterminowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c. powiadomić przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu nie wolno

a. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
b. kontrolować stanu technicznego urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są

a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c. UDT, TDT, WDT
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

a. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
b. jest zabronione
c. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
d. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

a. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
b. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
c. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
d. nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

a. zawsze niedozwolone
b. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
c. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
d. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

a. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
b. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
c. dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

a. właściciel urządzenia
b. UDT, TDT, WDT
c. PIP
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b. bezpośrednio po egzaminie
c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

a. tylko w formie papierowej
b. w formie elektronicznej lub papierowej
c. tylko w formie elektronicznej
d. przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa

a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności Zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje

a. na pisemny wniosek obsługującego
b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związanego z

a. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
b. maksymalną objętością podnoszonego ładunku
c. maksymalną masą podnoszonego ładunku
d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi od

a. 800 kg
b. 900 kg
c. 1000 kg
d. 1100 kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 900 kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

a. 800 kg
b. 1000 kg
c. 1100 kg
d. 1200 kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

a. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
b. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
c. dokumentacji przewozowej i magazynowej
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

a. w instrukcji eksploatacji
b. na tabliczce znamionowej
c. na urządzeniu technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

a. kg
b. Pa
c. mth
d. mm

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

a. pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
b. rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
c. manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

a. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c. nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
d. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

a. pompa tłoczkowa
b. siłownik hydrauliczny
c. rozdzielacz hydrauliczny
d. zawór przelewowy

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

a. silnik hydrauliczny
b. pompa hydrauliczna
c. kompresor
d. sprężarka

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

a. utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
b. utrzymanie siłownika w stałej pozycji
c. zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
d. zasilanie układu hydraulicznego

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

a. z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
b. z włączonym silnikiem bez ładunku
c. wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

a. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c. skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

a. siłownik mechanizmu podnoszenia
b. silnik hydrauliczny
c. siłownik mechanizmu przechyłu
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

a. zamek hydrauliczny
b. zawór dławiący
c. rozdzielacz hydrauliczny
d. zawór bezpieczeństwa

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

a. zmniejszenie ciśnienia oleju
b. zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
c. spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
d. zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

a. utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
b. jest elementem ograniczającym udźwig
c. zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
d. ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

a. z powrotem do zbiornika oleju
b. na zewnątrz wózka
c. do innej sekcji rozdzielacza
d. do siłownika

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

a. wytwórca urządzenia
b. konserwator
c. operator
d. inspektor UDT

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

a. są źródłem zasilania układów
b. zapewniają stateczność wózka
c. decydują o prędkości ruchów roboczych
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

a. napięcie znamionowe [V] b. pojemność [Ah] c. masa własna [kg] d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

a. zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
b. umieszczony blisko operatora
c. koloru czerwonego
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

a. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
b. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
c. uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

a. pełne
b. superelastyczne
c. pneumatyczne
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

a. producent opon
b. konserwator
c. producent wózka
d. inspektor UDT

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

a. minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
b. zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
c. brak bieżnika
d. minimalna wartość bieżnika 2 mm

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

a. wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
b. brak bieżnika
c. zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-200
Pytania 201-240Pytania 241-276 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi