Test egzaminacyjny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (pytania 101-150)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

a. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
b. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
c. uruchamia ogranicznik udźwigu
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

a. wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
b. jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
c. wyposażenie platformy w czuwaki nożne
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

a. jest stała
b. jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
c. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
d. zależy od masy obciążonej platformy

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

a. masa obciążonej platformy
b. wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
c. umiejętności operatora
d. kat nachylenia wzniesienia

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

a. zwiększyć stateczność
b. wypoziomować podest
c. zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

106. Kolumna obrotowa podestu

a. służy do zmiany wysięgu
b. ogranicza pole pracy podestu
c. służy do podnoszenia ładunków
d. umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

a. wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
b. wysięg i wysięgnik określają to samo
c. wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
d. wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy

108. Zmiana wysięgu może być realizowana przez

a. mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
b. mechanizm obrotu
c. mechanizm teleskopowania
d. odpowiedzi a i c są prawidłowe

109. Wysięgnik teleskopowy podestu

a. posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
b. składa się z kilku członów
c. umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

a. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
b. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
c. nadmiernym dławieniem strumienia
d. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

a. zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
b. zawór powrotny
c. zawór upustowy
d. zawór bezpieczeństwa

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

a. mechanizmu podpór
b. mechanizmu podnoszenia
c. mechanizmu zmiany wysięgu
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

a. silnik hydrauliczny
b. pompa hydrauliczna
c. kompresor
d. sprężarka

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

a. zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
b. utrzymuje siłownik w stałej pozycji
c. zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
d. jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

a. zawór przelewowy, zawory zwrotno – dławiące
b. pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
c. silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
d. rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

a. układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
b. przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
c. przed utrata stateczności
d. przed niekontrolowanym ruchem podestu

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

a. zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
b. zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
c. zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
d. zamykają dostęp do pulpitu sterującego

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

a. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
b. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
c. kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

a. siłownik mechanizmu podnoszenia
b. silnik hydrauliczny
c. siłownik mechanizmu teleskopowania
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

a. zawór zwrotny sterowany
b. zawór dławiący
c. rozdzielacz hydrauliczny
d. zawór przelewowy

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

a. pośredni
b. bezpośredni
c. mieszany
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

a. do zbiornika oleju
b. na zewnątrz układu hydraulicznego
c. do wolnej sekcji rozdzielacza
d. do akumulatora hydraulicznego

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

a. na siłownikach
b. w pulpicie sterującym praca podpór
c. bezpośrednio za pompa hydrauliczna
d. na rozdzielaczu hydraulicznym

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

a. wytwórca urządzenia
b. konserwator
c. operator
d. eksploatujący

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

a. maleje
b. wzrasta
c. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
d. pozostaje bez zmian

126. Co to jest „krawędź wywrotu”?

a. element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
b. skrajna krawędź podstawy podestu
c. element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
d. linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

a. zawsze 10 m/s
b. zawsze 12,5 m/s
c. tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
d. dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

128. Podesty ruchome są przeznaczone do

a. wykonywania prac na wysokości
b. przenoszenia ładunków
c. transportu poziomego ludzi i ładunku
d. tylko do transportu ładunków

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

a. czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
b. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c. barierki, krawężniki, osłony
d. łapy oporowe, sprzęgła, reduktory 

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

a. stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
b. zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
c. kondensatory, wzmacniacze, rezystory
d. falowniki, przekaźniki, styczniki

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

a. w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
b. gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
c. tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
d. kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

a. poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
b. bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
c. poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
d. producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportową zabezpiecza przed

a. ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
b. ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
c. nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
d. rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

a. uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
b. załączają światła ostrzegawcze
c. dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

a. muszą być zabezpieczone przed spadnięciem
b. muszą być równomiernie rozłożone
c. muszą być zabezpieczone przed przesunięciem
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

136. Na platformie roboczej mogą znajdować się

a. wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej pracę
b. tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
c. elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
d. elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

a. wiercenie otworów w suficie
b. wiercenie otworów w ścianie
c. montowanie elementów o dużej powierzchni
d. odpowiedź b i c jest prawidłowa 

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

a. wiercenie otworów w suficie
b. wiercenie otworów w ścianie
c. kucie w ścianie
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

a. głębokości wykopu
b. siły wiatru
c. odpowiedniej widoczności
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

a. rodzaju podłoża
b. warunków atmosferycznych
c. głębokości wykopu
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

a. jest możliwe za zgoda konserwatora
b. jest możliwe przy słabym wietrze
c. nie wpływa na bezpieczną pracę podestu
d. jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

a. A
b. B
c. C
d. D

143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

a. jest stała i wynosi 20 m
b. zależy od napięcia linii
c. maleje przy wysokich słupach
d. zależy od wilgotności powietrza

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

a. 3m
b. 15m
c. 5m
d. 20m

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

a. 3m
b. 15m
c. 10m
d. 30m

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

a. 10m
b. 15m
c. 5m
d. 20m

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

a. A
b. B
c. C
d. D

148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

a. zabroniona
b. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
c. dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
d. dozwolona pod warunkiem operowania podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

a. gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
b. gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
c. gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
d. gdy operator uzna, że wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

a. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
b. maksymalna wysokość robocza 12 m
c. podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
d. maksymalna prędkość podestu 12 m/s

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi