Test egzaminacyjny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (pytania 151-180)

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

a. maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
b. dopuszczalna ilość osób – 2
c. maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
d. maksymalna wysokość robocza 12 m

 

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

a. konserwatora
b. eksploatującego
c. operatora
d. mechanika zakładowego

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

a. poziom elektrolitu
b. stopień naładowania
c. sposób zamocowania
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

a. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
b. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
c. nie musi podejmować żadnych działań
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza, że

a. dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
b. można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
c. operator nie musi podejmować żadnych działań
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

156. Sprawne dźwignie sterujące

a. po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
b. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
c. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

a. możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
b. możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
c. łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
d. odpowiedź b i c jest prawidłowa

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

a. funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
b. sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
c. następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

a. załączyć ogranicznik udźwigu
b. wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
c. wyłączyć mechanizm jazdy podestu
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

a. z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
b. z wyłączoną pompą hydrauliczną, bez obciążenia
c. z załączoną pompą, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
d. odpowiedź b i c jest prawidłowa

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

a. 0 cm , czyli platforma nie może opadać
b. 10 cm w czasie 1 godziny
c. 100 cm w czasie 1 godziny
d. nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

a. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
b. jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
c. jest zmienna ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
d. jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

a. podnoszenie wysięgnika
b. teleskopowanie – wysuwanie wysięgnika
c. obrót kosza
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

a. poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
b. wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
c. wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa 

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji, gdy

a. widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
b. Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
c. na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

a. przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
b. zwiększona prędkością ruchów roboczych
c. brak jednoznacznych kryteriów szczelności
d. odpowiedź a i b jest prawidłowa

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

a. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
b. wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
c. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa

168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

a. sprawdza stan wyposażenia podestu
b. dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
c. wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

a. wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
b. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
c. sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

a. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
b. nadmierna korozja gładzi tłoków
c. uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
d. uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

a. zawsze przed rozpoczęciem pracy
b. 1 raz w miesiącu
c. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
d. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

a. 10 mm
b. 4 mm
c. 2 % maksymalnego wysięgu podestu
d. 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

a. jak najszybciej opuścić platformę roboczą na ziemie
b. opuścić platformę w oparciu o instrukcję awaryjnego opuszczania dołączoną do podestu
c. postępować zgodnie z wolą przełożonego
d. ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

a. jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
b. jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
c. jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, że zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
d. jest zabronione

175. Układanie podkładów pod podpory podestu

a. zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
b. nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
c. zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
d. odpowiedź a i c jest prawidłowa

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

a. zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
b. sprawdzić nośność podłoża
c. sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

a. przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
b. podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
c. sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
d. obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

a. przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
b. podczas pracy siłownika obserwujemy pracę zaworu
c. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
d. obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo 

179. W oparciu o przedstawiony poniżej wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
b. maksymalna wysokość robocza 22,5 m
c. maksymalny udźwig podestu 200 kg
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

a. maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
b. maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
c. praca w pełnym zakresie obrotu
d. dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

Pytania 1-50Pytania 51-100Pytania 101-150
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi