Test egzaminacyjny UDT dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (pytania 51-100)

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne

a. są ważne bezterminowo
b. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
d. są ważne przez okres 15 lat

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. podlega ukaraniu mandatem karnym
c. nie podlega karze
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

a. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c. podlega wyłącznie karze grzywny
d. podlega karze więzienia

54. Instrukcja eksploatacji to

a. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
b. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
c. instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

a. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
b. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
c. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
d. od osób po 60 roku życia

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

a. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

a. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
b. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
c. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d. odpowiedz a i c jest prawidłowa

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

a. ważne na terenie Unii Europejskiej
b. ważne z dowodem tożsamości
c. bezterminowe
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

a. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
b. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
c. powiadomić przełożonego
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Formami dozoru technicznego są

a. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
b. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
c. UDT, TDT, WDT
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

a. właściciel urządzenia
b. UDT, TDT, WDT
c. PIP
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

a. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
b. bezpośrednio po egzaminie
c. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
d. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

a. tylko w formie papierowej
b. w formie elektronicznej lub papierowej
c. tylko w formie elektronicznej
d. przez obsługującego

64. Instrukcja stanowiskowa

a. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
b. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
c. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
d. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

a. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
b. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
c. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
d. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

66. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje

a. na pisemny wniosek obsługującego
b. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
c. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
d. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

a. maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
b. maksymalną objętością podnoszonego ładunku
c. maksymalną masą podnoszonego ładunku
d. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

a. w instrukcji eksploatacji
b. na tabliczce znamionowej
c. na urządzeniu technicznym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

a. kg
b. Pa
c. mth
d. mm

70. Wysięg podestu to

a. odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
b. odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
c. odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
d. element konstrukcyjny podestu

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

a. wysokość podnoszenia
b. udźwig podestu ruchomego
c. prędkość ruchów roboczych
d. wysięg

72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej, przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

a. co 30 dni
b. co 180 dni
c. co 1 rok
d. po zgłoszeniu przez operatora

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

a. co 30 dni
b. co 2 lata
c. co 1 rok
d. po zgłoszeniu przez operatora

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

a. posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
b. posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
c. ukończyła 18 lat
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

a. minimum 1 osoba
b. minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
c. każda osoba znajdująca się na podeście
d. żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

a. 165 kg
b. 225 kg
c. 565 kg
d. 450 kg

77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

a. zawsze 6 osób
b. zawsze 5 osób
c. 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
d. 7 osób (7 x 80 kg – 560 kg)

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

a. udźwig maksymalny 225 kg
b. dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami – 5
c. udźwig maksymalny 565 kg
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

79. Przedstawiony rysunek określa

a. ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
b. miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
c.  miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
d. obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

80. Przedstawiony rysunek określa

a. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b. maksymalna prędkość podestu
c. maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzną podczas wykonywanych prac
d. maksymalną dopuszczalną siłę wiatru

81. Przedstawiony rysunek określa

a. maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
b. maksymalną dopuszczalną siłę wiatru
c. maksymalny wysięg boczny
d. maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

a. wystąpienie awarii sterowania
b. przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
c. utratę masy balastu podestu
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

a. przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
b. przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
c. przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
d. wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

84. Przedstawiony rysunek określa

a. maksymalną prędkość jazdy podestu
b. maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
c. maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru
d. maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

a. załączenie mechanizmu podnoszenia
b. załączenie mechanizmu jazdy
c. załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
d. załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

a. A
b. B
c. C
d. D

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

a. A
b. B
c. C
d. D

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

a. A
b. B
c. C
d. D

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

a. 80 kg plus 1 osoba
b. 250 kg w tym 2 osoby
c. 250 kg plus 2 osoby
d. 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

90. Przedstawiony rysunek określa

a. środek ciężkości platformy roboczej
b. poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
c. aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

a. załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
b. załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
d. załączenie mechanizmu jazdy podestu

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

a. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
b. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
d. załączenie mechanizmu jazdy podestu 

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

a. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
b. załączenie mechanizmu teleskopowania
c. załączenie mechanizmu obrotu podestu
d. załączenie mechanizmu jazdy podestu

 

94. Przedstawiony symbol określa

a. przycisk załączający mechanizm jazdy
b. przycisk załączający mechanizm podnoszenia
c. maksymalną wysokość podnoszenia
d. zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

a. A
b. B
c. C
d. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

a. płozy podestu
b. podpory podestu
c. barierki bezpieczeństwa
d. kliny serwisowe

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

a. są źródłem zasilania układów
b. zapewniają stateczność podestu
c. decydują o prędkości ruchów roboczych
d. odpowiedz a i b jest prawidłowa

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

a. napięcie znamionowe [V] b. pojemność [Ah] c. masa własna [kg] d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

a. zabezpieczony przed użyciem przez osobę inną niż operator
b. umieszczony na każdym panelu sterującym
c. koloru czerwonego
d. odpowiedz b i c jest prawidłowa

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

a. jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
b. jest dowolnego koloru
c. z chwilą zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
d. nie powinien wystawać poza swoją obudowę

Pytania 1-50Pytania 101-150Pytania 151-180
Pytania 181-210Pytania 211-239 

Przejdź do platformy szkoleniowej CeDeKa i sprawdź odpowiedzi