Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy

 • Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe

  Do podstawowych aktów prawa zakładowego należą regulaminy pracy i wynagradzania. W zakresie, w jakim są one korzystniejsze dla pracownika, mają pierwszeństwo nawet przed przepisami ustawowymi. W zależności od stanu zatrudnienia w danej firmie, ich utworzenie jest obowiązkiem pracodawcy lub możliwością, z której może, ale nie musi skorzystać.

 • Jak liczyć terminy w prawie pracy?

  Podstawowe zasady dotyczące obliczania upływu terminów wynikają z Kodeksu cywilnego. Prawo pracy jest jednak wyraźnie wyodrębnioną gałęzią prawa, w której wykształciły się odmienne reguły odnoszące się do ustalania biegu terminów. Odróżniają się one od typowo cywilistycznych zasad.

 • Tylko do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok

  Z końcem przyszłego miesiąca mija ostateczny termin udzielenia pracownikom ich zaległych urlopów wypoczynkowych. Termin ten dotyczy urlopu należnego za rok 2016.

 • Odzież i obuwie robocze w zależności od potrzeby

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze w każdym przypadku, gdy jest to celowe ze względu na warunki pracy na danym stanowisku. Realizacja tego wymogu nie zależy od stanu zatrudnienia w danym zakładzie – nie może się od niego uchylić nawet taki pracodawca, który zatrudnia tylko jednego pracownika.

 • Ukaranie pracownika karą porządkową

  Przesłanki oraz sposób nałożenia na pracownika kary porządkowej określono w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca nie może ukarać pracownika innymi karami porządkowymi niż przewiduje wymieniony akt prawny. Ponadto kara nie zostanie skutecznie nałożona, jeżeli nie zostaną zachowane terminy, w których możliwe jest ukaranie pracownika.

 • Nowe zasady dokumentowania chorób zawodowych

  Z dniem 1 sierpnia 2012 roku wchodzą w życie nowe wzory dokumentów służących dokumentowaniu chorób zawodowych, a także regulowania ich skutków. Szczegóły dokumentowania oraz wzory nowych deklaracji można znaleźć w…

 • Przepisy o dozorze technicznym

  Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U. Nr 120, poz. 1021, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zmienione rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 240).

 • Powszechnie obowiązujące przepisy BHP

  “Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” art. 66 Konstytucji RP. System prawny ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce opiera się na źródłach prawa określonych w Konstytucji, aktach rangi ustawowej i aktach wykonawczych. W niniejszym artykule przedstawiono zestawienie najważniejszych, powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

 • Urlopu wypoczynkowego nie można rozdrabniać

  W wielu zakładach pracy zdarzają się problemy z wykorzystywaniem na bieżąco urlopów wypoczynkowych. W praktyce trudności bywają zwłaszcza z “wybraniem” co najmniej 14-dniowego wypoczynku, który pracownicy woleliby czasem wykorzystać w podziale na mniejsze odcinki czasu. Niekiedy słyszy się nawet postulaty udzielania urlopu wypoczynkowego na godziny, na co prawo pracy pozwala tylko w jednej sytuacji. Nie wydaje się jednak, biorąc pod uwagę ostatnie stanowisko resortu pracy, aby zasady udzielania urlopowego wypoczynku zostały uelastycznione.